Ny politisk kultur

Ikon for ny politisk kulturAlternativet ønsker et Danmark med en dynamisk og involverende politisk kultur. En kultur, som kan bygge en demokratisk bro mellem borgerne og de folkevalgte. Vi ønsker, at det skal være attraktivt og muligt at involvere sig i politik, uanset om man er akademiker eller håndværker, og hvad enten man kan bidrage med otte minutter eller otte timer om dagen. Vi mener, det skal være åbenlyst, at det nytter at være aktiv borger, og at vi alle gennem engagement kan være med til at skabe bedre løsninger for samfundet.

Alternativet ønsker at fremme en ny politisk kultur, der er langt mere gennemsigtig, ærlig og lyttende end den nuværende. En kultur, som det er nemmere for alle at deltage i, uanset om man har lyst til at indgå i partipolitisk arbejde eller ej, og hvor borgere får præsenteret de politiske mellemregninger og ikke blot resultaterne.

Alternativet ønsker en politisk kultur, hvor der er plads til uenighed internt i partierne, men også plads til enighed på tværs af partiskel, og hvor de reelle forhandlinger og debatter, der er afgørende for et velfungerende demokrati, ikke foregår i kulissen.

Et velfungerende og dynamisk demokrati afhænger nemlig af et ægte, folkeligt engagement og hviler på fællesskabet.

Hvis vi skal gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at lave en bæredygtig omstilling, har vi brug for befolkningens opbakning og tro på, at deltagelse og engagement i politik nytter.

Heldigvis har vi en aktiv politisk befolkning. Valgdeltagelsen er stadig høj i Danmark -  både på nationalt, regionalt og kommunalt plan. Og flere steder i samfundet spirer konkrete løsningsforslag på tidens udfordringer frem. Et nybrud er på vej, og enkeltpersoner, foreninger, virksomheder og organisationer udviser i stigende grad et beundringsværdigt demokratisk ansvar og et folkeligt engagement.

Men selvom engagementet er stort og valgdeltagelsen høj, er der stadig åbenlyse udfordringer i den nuværende politiske kultur. Befolkningens tillid til de folkevalgte er på et historisk lavt niveau, og aldrig har så få danskere været medlem af et politisk parti. Afstanden mellem Christiansborg og befolkningen bliver større og større.

Alternativet tror, at dette skyldes en politisk og mediemæssig kultur, hvor mudderkastning, taktik og mediespin fylder alt for meget. Politikernes lave troværdighed og mediernes tendens til at udlægge politik som et taktisk spil er med til at forværre det politiske klima. Det skader borgerne lyst til at deltage i politik og kan i sidste ende ødelægge mulighederne for at løse samfundets reelle udfordringer.

Vi har tre konkrete forslag, der skal styrke åbenheden omkring de økonomiske interesser, som præger den nuværende politiske kultur og borgernes mulighed for direkte inddragelse og deltagelse i de politiske processer:

  • Fuld åbenhed om partistøtten
  • Mulighed for borgerdrevne lovforslag
  • Center for Demokrati, Politikudvikling og Borgerinddragelse

DET GØR VI SELV

I Alternativet starter vi med os selv, fordi vi anerkender, at al forandring nødvendigvis må komme indefra. Derfor har Alternativet opstillet en række ufravigelige kriterier for, hvordan vi vil operere og agere som politisk parti.

Debatdogmer
Alternativets politikere vil debattere ud fra Alternativets debatdogmer. Vi tror nemlig ikke på, at politikere skal være alvidende orakler, der ikke kan indrømme, at der er noget, de ikke ved, eller at politikere ikke kan anerkende et godt argument, selvom det måtte komme fra en politisk modstander.

Alternativets debatdogmer:

  • Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.
  • Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.
  • Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.
  • Vi vil åbent indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.
  • Vi vil være nysgerrige overfor dem, vi samtaler og debatterer med.
  • Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.

Mediedeklaration
Alternativet anerkender, at borgere kun kan inddrages og engageres i politik, hvis de rent faktisk hører om det. Her spiller medierne en afgørende rolle som formidler, fortolker og kritisk vagthund på borgernes vegne. Alternativet vil bruge medierne aktivt  og vil derfor også gøre sig taktiske overvejelser omkring kommunikation af budskaber. Vi vil lave en mediedeklaration, som præcist fortæller om hvad, hvordan og hvorfor, vi kommunikerer et budskab til et eller flere medier. På den måde sikrer vi åbenhed omkring Alternativets overvejelser. Borgere, politiske kommentatorer og andre interesserede vil derfor altid kunne læse om vores bevæggrunde for at fortælle en historie til et bestemt medie eller en bestemt journalist på en bestemt måde.

Lidt populært kan man sige, at Alternativet også laver spin – vi fortæller bare åbent om det.

Åbenhed i processen
Alternativet vil indgå i politiske forhandlinger med det klare mål at inddrage borgerne i hele processen og fortælle, hvordan de enkelte forhandlingsresultater er opnået. Alternativet vil således altid fortælle åbent om mellemregningerne i politiske forhandlinger.

Politisk ombudsmandsråd
Alternativet vil oprette et ombudsmandsråd, som skal fungere som Alternativets politiske vagthund. Ombudsmandsrådet vil bestå af 3–4 offentlige debattører med en mediemæssig, politisk eller retorisk baggrund. Ombudsmandsrådet skal være eksterne anmeldere af Alternativet. Det er dem, som skal holde Alternativet op på, at vi gør, som vi siger – og siger, hvad vi gør. Ombudsmandsrådet vil en gang om året offentliggøre en vurdering af Alternativets evne til at leve op til egne værdier og give konstruktive forslag til, hvordan vi kan blive bedre.

De fire ovenstående punkter er Alternativets interne præmisser for, hvordan vi som parti vil udøve ny politiske kultur. Det er vores håb, at vi ved at gå forrest kan inspirere andre partier, politikere og medier til at overveje, hvordan også de kan bidrage til at udvikle en bedre politisk kultur.

Videreudvikling af demokratiet

Alternativet vil arbejde for en ny politisk kultur i hele samfundet – både i de politiske partier, i lovgivningsarbejdet og hos den enkelte borger.

Fuld åbenhed om partistøtten
Der må ikke herske tvivl om, hvorvidt de politiske beslutninger er påvirket af økonomiske donationer fra erhvervslivet, organisationer eller andre, der har en interesse i, at politikken ser ud på en bestemt måde.

Alternativet mener, at der skal være fuldstændig åbenhed om alle donationer ud over det almindelige medlemskab for at øge tilliden mellem befolkning og politikere markant. Som det er nu, er der kun åbenhed om donationer over 20.000 kr., og der er mange smuthuller, der gør det muligt at donere millionbeløb uden, at det kommer frem, hvem der står bag støtten. Vi mener, at befolkningen har krav på at vide, hvor pengene kommer fra.

Mulighed for borgerdrevne lovforslag
I Alternativet mener vi, at der er god demokratisk mening i at lytte til borgerne. Derfor tog Alternativet som det første parti i Danmark i 2016 initiativ til et beslutningsforslag om de nu udbredte Borgerforslag. Nu kan alle borgere foreslå nye lovforslag direkte til Folketinget så snart det har opnået 50.000 støtter.

Alternativet hørte tilbage i 2013 om at Finland havde platformen Åbent Ministerium (Avoin ministeriö). Her kunne borgere såvel som etablerede organisationer indsende nye lovforslag, som efter en screening og formel godkendelse i justitsministeriet blev lagt til afstemning online. Opnår forslaget 50.000 stemmer, skal det i behandling i parlamentet på linje med andre lovforslag. Efter at have hørt om sådan en ordning, blev Alternativetinspireret til at implementere en lignende ordning i Danmark.

Center for Demokrati, Politikudvikling og Borgerinddragelse
Danmark skal være førende indenfor udvikling og forskning i demokratiske processer, borgerinddragelse og politikudvikling. For at blive det, skal vi som samfund hele tiden undersøge og udfordre vores forståelse af demokrati og politik. Kun på den måde sikrer vi, at vi hele tiden forbedrer den demokratiske organisering og beslutningsprocesserne.

Alternativet ønsker derfor at etablere en forsknings- og vidensinstitution inspireret af det nedlagte Teknologiråd og det eksisterende MindLab. Vi kalder denne praksisorienterede forskningsinstitution Center for Demokrati, Politikudvikling og Borgerinddragelse. Centeret skal bestå af både forskere og praktikere og løbende involvere borgerne. Det skal have base på Christiansborg for at fremme samarbejde med ministerier og partier. Centerets opgave vil være at indsamle viden både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt samt at præsentere og teste nye løsninger på demokratiske udfordringer i samarbejde med Folketing, ministerier, regioner og kommuner.

Friere rammer for kommunerne
Innovation og nytænkning forudsætter, at man er villig til at eksperimentere og afprøve nye løsninger. Det gælder ikke kun i erhvervslivet. Alternativet ønsker at give kommunerne friere rammer til at afprøve forskellige tiltag vel vidende, at ikke alle forsøg bliver succeser. Det vigtigste er, at vi som samfund lærer af både vores fejl og succeser, og at vi videreudvikler vores idéer til nye og bedre tiltag.

Vi ønsker derfor at give borgerne i en kommune langt større mulighed for at forfølge de idéer og drømme, de har. Hvis en kommune fx ønsker at indføre gratis internet til alle husstande eller gratis offentlig transport, skal det være muligt – også selvom det kan medføre, at skatten i den pågældende kommune hæves. I begyndelsen af det 20. århundrede var progressive kommuner pionerer for udviklingen af det velfærdssamfund, vi kender i dag. Alternativet ønsker, at kommunerne her i det 21. århundrede igen skal være med til at skabe de nye løsninger, der udvikler vores samfund.

Udspil

demokratipakke_nytfraaa_thumb.png

/ Demokratipakke 2

demokratipakke3_nytfraaa_thumb.png

/ Demokratipakke 3