Asyl og integration

Ikonet for asylVision for asyl og integration

Alternativet ønsker et samfund bygget på solidaritet, med respekt for de enkelte mennesker og for deres kulturelle ophav. Alternativets asylpolitik skal ses i den sammenhæng og som et svar på den empatikrise, vi oplever i verden.

Flygtninge er først og sidst vores medmennesker. Ikke en belastning, der skal lukkes ude eller begrænses, men mennesker i en dybt ulykkelig situation, som vi har en pligt til at hjælpe. Mennesker på flugt skal føle sig velkomne, og vi skal anerkende dem som mennesker med mulighed for at bidrage til vores samfund.

Alternativet vil til enhver tid insistere på, at vi som nation overholder Flygtningekonventionen, Børnekonventionen og Menneskerettighedskonventionen. Og vi ønsker at styrke asylansøgeres retssikkerhed i Danmark.

Alternativet mener, at en solidarisk fordeling af asylansøgere kan ske på EU plan. Der må nødvendigvis være en ensartethed i de forhold, vi tilbyder asylansøgere, hvis de skal fordeles af EU.

Alternativet vil forebygge menneskesmugling ved at gøre det muligt for asylansøgere at få deres asylsag behandlet i de nærområder, der kan komme i spil som ”centerlande” enten på EU ambassader eller på særlige centre for eksempel på begge sider af Middelhavet.

Danmark har påtaget sig at beskytte flygtninge mod forfølgelse i lande, der ikke kan eller vil beskytte deres egne borgere. I dec. 1952 var vi det første land, som tilsluttede sig FN’s Flygtningekonvention, men i dag er Danmark et af de lande i EU, som har den strammeste asyl- og flygtningepolitik.

Forslag

Øget retssikkerhed
Alternativet ønsker at øge retssikkerheden for de mennesker, der er i asylsystemet, og som ofte får afslag på asyl på grund af påstået utroværdighed.

Det kan frem for alt ske ved, at asylansøgere får ret til kvalificeret uafhængig bistand både før, under og efter behandlingen af deres sag, adgang til certificeret tolkebistand og lydoptagelse af de samtaler, som ligger til grund for asylbehandlingen.

Alternativet ønsker blandt andet også bedre retssikkerhed ved afslag på asyl, kriterierne for tildeling af humanitært ophold lempet og loven om de facto opholdstilladelse efter 18 måneder overholdt.

Hurtigere afklaring - bedre muligheder for en normal hverdag
Alternativet lægger stor vægt på, at det så hurtigt som muligt afklares, om asylansøgeren har et grundlag for at få asyl her i Danmark.

Det er forudsætningen for, at asylansøgere hurtigst muligt får mulighed for at få så normal en hverdag som muligt med adgang til det almene læge- og skolesystem og blive en del af det danske samfund.

Modersmålsundervisning skal så vidt muligt tilbydes børn på alle sprog, så kontakten til det kulturelle ophav ikke mistes. Derfor anbefaler Alternativet, at asylansøgere får mulighed for at flytte ud af asylcentrene og overføres til kommunerne, så snart registrering og sundhedscheck har fundet sted.

Tidlig kompetenceafklaring
Retten til at søge arbejde eksisterer allerede i asylfasen, men denne ret er belagt med en lang række bureaukratiske forhindringer, hvilket i realiteten gør det næsten umuligt for asylansøgeren at benytte den.

Dette medfører en helt unødvendig klientgørelse af asylansøgeren.

For at lette adgangen til arbejdsmarkedet foreslår Alternativet, at asylansøgere bliver kompetenceafklaret umiddelbart efter ankomsten til et asylcenter og får ret til at arbejde fra dag 1.

En del asylansøgere har veldefinerede kompetencer, som kommunerne efterspørger. Det bør være en selvfølge, at Udlændingestyrelsen bosætter asylansøgerne i de kommuner, der efterspørger netop deres kompetencer. Asylansøgere skal allerede i Asylcentrene have afklaret deres kompetencer med henblik på uddannelse og opgradering af deres aktuelle kompetencer, bl.a. med det formål, at de har mulighed for at vende styrket tilbage til deres hjemlande, som et reelt alternativ til at bosætte sig langsigtet i Danmark.

Rammer for møder mellem asylansøgere, flygtninge og danske borgere
Erfaringen viser, at det har en positiv psykosocial effekt, at asylansøgere, flygtninge og danske borgere får mulighed for at mødes og skabe indbyrdes relationer. Derfor anbefaler Alternativet, at der afsættes ressourcer sådan at der i alle større byer tilbydes faciliteter, som kan danne rammen om sådanne møder og øvrige aktiviteter, der kan forbedre asylansøgernes mulighed for at interagere i samfundet.

Udspil

etalternativtilgaden_thumblogo.png

/ Antiracistisk handleplan

etalternativtilgaden_thumblogo.png

/ Byer For Alle

Her kan du finde Alternativets gamle udspil på området.