Politiske Resultater

Indgåede politiske aftaler siden folketingsvalget (2019-)

Aftale mod kortsigtede boligspekulanter og fremme af grønnere boliger
Boligministeriet

Aftale om indgreb mod misbrug af lattergas
Erhvervsministeriet

Aftale om vejtransport
Beskæftigelsesministeriet

Aftale om yderligere styrkelse af kystfiskerordningen
Miljø- og Fødevareministeriet

Stemmeaftale om sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, samt ophør af fremtidige sager til Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse
Transport- og Boligministeriet

Energiforligskredsens aftale om støttemodel til Thor havvindmøllepark
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Aftale om at genoptage donation fra hjertedøde (hjertedødskriteriet)
Sundheds- og Ældreministeriet

Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023
Social- og Indenrigsministeriet

Aftale om et opgør med kviklån
Erhvervsministeriet

Aftale om styrkelse af indgrebsmulighederne over for gebyrer mv. på betalingsserviceløsninger
Erhvervsministeriet

Samarbejde om at nedbringe plastikforurening og fremme en cirkulær plastikøkonomi
Miljø- og Fødevareministeriet

Aftale om mulighed for lokale elevfordelingsregler ved fordeling af elever til de almengymnasiale uddannelser
Børne- og Undervisningsministeriet

Aftale om national handleplan mod børn og unges rygning
Sundheds- og Ældreministeriet

Nulskattesagen: De berørte boligejere efteropkræves tre år tilbage i tid
Skatteministeriet

Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet
Skatteministeriet

Aftale om statslig udleje/auktion af fiskerirettigheder
Udenrigsministeriet

Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme
Skatteministeriet

Justering af dispensationsmulighed for biogasstop
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Aftale om en ny procedure for indsamling af vælgererklæringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet

Aftalebaseret støtte fra Landdistriktspuljen til Center for Landdistriktsforskning
Erhvervsministeriet

Aftale om værn mod illegitim påvirkningsvirksomhed i valgkampe
Folketinget
Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet
Beskæftigelsesministeriet

Aftale om at forbedre børns rettigheder på privat- og friskoler
Børne- og Undervisningsministeriet

Aftale om ordninger til fremme af lokal og kommunal opbakning til vedvarende energi
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Aftale om klimalov
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Implementering af Energiaftalen – stop for nye anlæg på de eksisterende støtteordninger til anvendelse af biogas
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Aftale om kvælstofindsatsen i 2020
Miljø- og Fødevareministeriet

Aftaler om finansloven 2020
Finansministeriet
Herunder også delaftale om forskningsreserven (1 mia. kr. ekstra til grøn forskning)

Tilbage i 2015 gik vi til valg på “Borgernes egne forslag i Folketinget” og “Forsøg med medicinsk cannabis”. Begge dele er i dag en realitet, og det er vi i Alternativet særligt stolte af. Derudover har vi været stiller eller medstiller på en perlerække af B-forslag, fremlagt og diskuteret i Folketingssalen. Dertil skal det nævnes, at vi i 2015 var det første parti, der for alvor satte klimaet på den politiske dagsorden i Danmark. I dag er danskerne ikke i tvivl - klimakrisen er en realitet - og der skal politisk handling til. Det har vi selvfølgelig en række svar på, find dem her. 
 

BORGERDREVNE FORSLAG - SÅDAN GØR VI HÅB TIL VIRKELIGHED 

Gennemført 

I Alternativet mener vi, at Danmark har brug for en ny, åben Billede af valgplakat med teksten "Borgernes egne forslag i Folketinget" hvor der er sprayet "Gennemført" på, med et gennemført symbol.og mere involverende politisk kultur. Derfor har vi været med til at vedtage en forsøgsordning, hvor borgere kan fremsætte og støtte borgerforslag med henblik på at få dem fremstillet i Folketinget. Et forslag kan fremsættes i Folketinget, såfremt det får 50.000 støttetilkendegivelser inden for 180 dage. Denne ordning er med til at sikre, at borgerne får bedre og mere direkte mulighed for at påvirke den politiske dagsorden.

I 2019 er ordningen og borgerforslag blevet permanent - tillykke til demokratiet og til Danmark. Der er dog stadig meget arbejde at gøre på den front. Læs mere om det nye folkestyre i Alternativets regeringsprogram her.

 

FORSØG MED MEDICINSK CANNABIS - AFKRIMINALISER BRUG AF CANNABIS I MEDICINSK BEHANDLING

Gennemført

Nyere forskning peger på, at cannabis i medicinsk kontekst Billede af valgplakat med teksten "Frigiv medicinsk cannabis" hvor der er sprayet "Gennemført" på, med et gennemført symbol.kan lindre og smertedække en lang række forskellige lidelser og sygdomme. Derfor har Alternativet arbejdet for at legalisere brugen af medicinsk cannabis, så borgere har mulighed for at få ordineret medicinsk cannabis hos den praktiserende læge. En forsøgsordning med medicinsk cannabis trådte i kraft 1. januar 2018. Ordningen giver læger mulighed for at udskrive en ny type cannabisprodukter, der ikke tidligere har været lovlige i Danmark. Formålet er altså at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt medicin.

 

FJERNELSE AF TRANSSEKSUELLE FRA SYGDOMSLISTEN - DANMARK SKAL GÅ FORREST

Gennemført

Som det første land i verden har Danmark fjernet transseksuelle fra listen over psykiske lidelser. I 2015 fremsatte Enhedslisten og Alternativet forslaget, og i sommeren 2016 vedtog Folketingets Sundhedsudvalg, at transkønnethed ikke længere skal være på listen. Ligestilling og afstigmatisering af forskellige identitetsgrupper ligger Alternativet på hjerte. Læs mere om dette i vores vision for ligestilling og mangfoldighed her

 

HVAD HAR VI OPNÅET SIDEN 2015

 1. Aftale om grøn BoligJobordning (klimafradraget)
 2. Borgerforslag i Folketinget
 3. Fjernelse af transpersoner fra listen over psykisk syge
 4. Satspuljerne
  1. I 2016 bl.a. med klare aftryk i form af 8 mio. til kultur på recept , 6 mio. til flere 1 hospitalsklovne og 3 mio. til terapihaver til stressramte og deprimerede
  2. I 2017 bl.a. med klare aftryk i form af 10 mio. kr. til borgerstyrede budgetter 2 3
  3. I 2018 bl.a. med flere penge til unge handicappede (social), 6 mio. til traumeramte flygtninge (integration) og 12, 5 mio. kr. til stress-frie hverdage for børn og unge 4 (sundhed) 5
  4. I 2019 med bl.a. flere penge til hjemløseboliger til unge og forebyggelse af vold.
 5. Aftale om legalisering af medicinsk cannabis
 6. Nye prioriteringsprincipper ved indkøb af sygehusmedicin 
 7. Aftale om ændring af forældreansvarslovens 
 8. Aftale om revision af reglerne om hjemmetræning 
 9. Aftale om forskningsreserven, Det Kongelige Teater og udmøntning af satspuljen 
 10. Aftale om principperne for satspuljens tilvejebringelse og udmøntning 
 11. Aftale om målretning af Ligebehandlingsnævnets arbejde 
 12. Aftale om initiativer til at reducere manglen på donoræg 
 13. Aftale om kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse 
 14. Aftale om risikobaseret tilsyn med behandlingssteder 
 15. Aftale om ændring af virksomhedsområdet for manuel behandling 
 16. Aftale om Danmarks tilknytning til Europol efter 1. maj 2017 
 17. Aftale om revision af servicelovens voksenbestemmelser 
 18. Aftale om nye regler for orlov og ændring af gruppestøtteregler 
 19. Aftale om fordeling af forskningsreserven og udmøntning af satspuljen 
 20. Aftale om bedre veje til uddannelse og job 
 21. Aftale om nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 
 22. Aftale om ny udviklingspolitisk strategi 
 23. Aftale om øget digital kommunikation på lejeområdet 
 24. Aftale om nedsættelsen af en skattekommission 
 25. Aftale om genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland 
 26. Aftale om styrket lægedækning 
 27. Aftale om øget indsats mod skattely
 28. Aftale om fremtidssikring af dansk fiskeri (tiltrådte efter aftalen blev indgået)
 29. Aftale om udmøntningen af Hav- og fiskeriprogrammet 2018-2020 
 30. Aftale om principper for brugen af sundhedsdata 
 31. Aftale mod sort arbejde (alle partier) 
 32. Aftalen om gennemsigtighed på realkreditmarkedet (tiltrådt efter aftalen blev indgået) 
 33. Aftale om at patienter skal kunne beholde udbetalte erstatninger (alle partier) 
 34. Aftale om at lovliggøre passiv dødshjælp i Danmark (alle partier) 
 35. Aftale om national demenshandleplan fra 2025 (indgået som en del af satspuljen) 
 36. Aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen 
 37. Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani 
 38. Aftale om den forberedende grunduddannelse (FGU) (tiltrådte efter aftalen blev indgået)
 39. Aftale om at ikke-uafvendeligt døende patienter , skal kunne komme med ønsker i et behandlingstestamente 
 40. Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse 
 41. Aftale om justering af tilskudsordningerne til nedsættelse af færgetakster for personbefordring og godstransport på ikke-statslige færgeruter til og fra visse øer 
 42. Aftale om ny ferielov 
 43. Aftale om national diabeteshandlingsplan (sats 2018) 
 44. Aftale om værdighed og omsorg for ældre (sats 2018) 
 45. Aftale om ny indsats mod skadelig kemi til 285 mio. kr. 
 46. Aftale om nye regler for fiskekvoter 
 47. Aftale om styrket kontrol og vejledning på skatteområdet 
 48. Aftale om håndtering af skattevæsenets legacy-it-systemer 
 49. Aftale om ny veterinærindsats med 302 millioner til bl.a. bekæmpelse af udbredelsen af husdyr-MRSA og styrkelse af det veterinære beredskab
 50. Aftale om kriminalforsorgens rammer 2018-2021 
 51. Aftale om nye rammer for voksentandplejen 
 52. Aftale om et nyt skilsmissesystem 
 53. Aftale om at afbureaukratisering og digitaliserklar lovgivning 
 54. Aftale om skærpelse af straffe for chikane, trusler og hærværk begået mod offentligt ansatte og politikere 
 55. Aftale om ét samlet familieretligt system 
 56. Aftale om ny energiaftale (minimumsaftale) 
 57. Aftale om nyt fødevareforlig 
 58. 111 mio. kr. tilbage i satspuljen (Britta-sagen) 
 59. Aftale om satspulje på ældreområdet - forsøg med generationshuse og gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner (5,3 mio. kr.)
 60. Aftale om mere fleksible universitetsuddannelser og afskaffelse af 1,08-gangereglen 
 61. Aftale om igangsættelse af udbudsproces for indkøb af nye eltog 
 62. Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområde 
 63. Aftale om bedre brug af sundhedsdata 
 64. Aftale om ændring af sundhedsloven, oprettelse af nationalt Genom Center 
 65. Aftale om et opgør med puljetyranniet 
 66. Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere 
 67. Aftale om Bredbånd og mobil i digital topklasse 
 68. Aftale om at erstatte naturgas med varmepumper 
 69. Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet 
 70. Stemmeaftale om indsatsen mod proformaægteskaber 
 71. Aftale om anbefalinger om asbest 
 72. Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet 
 73. Aftale om styrket indsats over for brancher med snyd og fejl i registreringen af salg 
 74. Aftale om digitaliseringsklar lovgivning 
 75. Aftale om at tilbageføre svindlede midler til satspuljen 
 76. Bred politisk enighed om at erstatte naturgas med varmepumper 
 77. Aftale om håndtering af skattevæsenets legacy-it-systemer 
 78. Enighed mellem regeringen (V, LA og KF), S, DF, El, Alt, RV og SF om samarbejdet om at nedbringe plastikforurening og fremme en cirkulær plastøkonomi 
 79. Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet: Retssikkerhedspakke IV 
 80. Aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet
 81. Aftale om værn mod illegitim påvirkningsvirksomhed i valgkampe 
 82. Aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme 
 83. Styrket indsats over for brancher med snyd og fejl i registreringen af salg 
 84. Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet 
 85. Aftale om statslig udleje/auktion af fiskerirettigheder 

BESLUTNINGSFORSLAG

Neden for gennemgås status for beslutningsforslag, som Alternativet har stillet eller været medforslagsstiller på siden 2015.

Beslutningsforslag stillet af ALT

 1.  B 3 Forslag til folketingsbeslutning om folkeafstemning vedrørende dansk deltagelse i EU-samarbejdet om asyl og indvandring
  Afstemning: For stemte 6 (ALT), imod stemte 91 (S, DF, V, LA, RV, SF, KF), hverken for eller imod stemte 10 (EL).
 2. B 5 Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af medicinsk cannabis.
  Henvist til udvalg.
 3. B 6 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et prioriteringsinstitut.
  Beretning afgivet.
 4. B 7 Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transseksualisme fra sygdomsliste.
  Beretning afgivet.
 5. B 84 Forslag til folketingsbeslutning om indkøb af bæredygtige fisk og skaldyr i det offentlige.


BeretningER afgivet (ALT og EL)

 1. B 96 Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af Parisaftalen
  Henvist til udvalg.
 2. B 114 Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer.
  Afstemning: For stemte 14 (EL, ALT), imod stemte 90 (S, DF, V, LA, RV, SF, KF), hverken for eller imod stemte 0.
 3. B 139 Forslag til folketingsbeslutning om en whistleblowerordning for offentligt ansatte.


BeretningER afgivet (EL, LA, ALT, RV og SF)

 1. B 133 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et internationalt iværksætterprogram med to tilhørende internationale iværksætterhuse.
  Henvist til udvalg.
 2. B 128 Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af diskrimination i nattelivet.
  Henvist til udvalg
 3. B 138 Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP's investeringer.
  Afstemning: For stemte 20 (EL, ALT og SF), imod stemte 82 (S, DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.
 4. B 124 Forslag til folketingsbeslutning om at tage jord ud af omdrift ved øget gødskning.
  Henvist til udvalg.
 5. B 132 Forslag til folketingsbeslutning om en 2-årig målrettet iværksætterydelse.
  Henvist til udvalg.
 6. B 121 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd.
  Afstemning: For stemte 25 (EL, ALT, RV, SF), imod stemte 85 (S, DF, V, LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.
 7. B 122 Forslag til folketingsbeslutning om en natur- og miljøfaglig specialanklager med særlige kompetencer inden for natur- og miljøkriminalitet i alle politikredse.
  Henvist til udvalg.
 8. B 123 Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse af jordbeskatning for arealer udlagt til natur med biodiversitetsformål.
  Henvist til udvalg.
 9. B 134 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Center for Socialøkonomisk Iværksætteri, Virksomhed og Vækst.
  Henvist til udvalg.
 10. B 23 Forslag til folketingsbeslutning om at gøre det etiske kodeks mod deling af krænkende materiale obligatorisk på landets ungdomsuddannelser og i grundskolens udskoling.
  Henvist til udvalg.
 11. 19. B 36 Forslag til folketingsbeslutning om højere loft for medarbejderaktier i iværksættervirksomheder.
  Henvist til udvalg.
 12. B 37 Forslag til folketingsbeslutning om frigørelse af midler fra selvstændige erhvervsdrivendes opsparingskonti til iværksætterinvesteringer.
  Henvist til udvalg.
 13. B 33 Forslag til folketingsbeslutning om investorfradrag for investeringer i iværksættervirksomheder.
  Henvist til udvalg (indgår i tillempet version i regeringens 2020-plan og erhvervsudspil).
 14. B 34 Forslag til folketingsbeslutning om frigørelse af pensionsmidler til iværksætterinvesteringer.
  Henvist til udvalg (indgår i tillempet version i regeringens 2020-plan).
 15. B 35 Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder og vilkår for private udlån til iværksættere, herunder gennem lånebaseret crowdfunding.
  Henvist til udvalg.
 16. B 55 Forslag til folketingsbeslutning om at gøre de nationale test til frivillige redskaber i folkeskolen.
 17. B 69 Forslag til folketingsbeslutning om nedsat momssats og forhøjet skattefradrag for reparationer og vedligehold.
  Henvist til udvalg (støtte fra EL og SF, RV vil afventer regeringens udvalgs arbejde).
 18. B 82 Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for lokale valutaer.
  Henvist til udvalg
 19. B 96 Forslag til folketingsbeslutning om lavere momssats for frugt og grønt.
  Henvist til udvalg.
 20. B 101 Forslag til folketingsbeslutning om offentligt indkøb af miljøvenlige tekstiler.


BeretningER afgivet (S, EL, ALT, RV og SF opfordrer til, at udvikling af fremtidige strategier for offentlige indkøb)

 1. B 117 Forslag til folketingsbeslutning om at gøre cpr-numre kønsneutrale.
  Henvist til udvalg (EL, RV og SF støtter).
 2. B 132 Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af afgiften på tobak.
  Henvist til udvalg (EL, RV og SF er positive).
 3. B 131 Forslag til folketingsbeslutning om danske bidrag til en omkostningseffektiv forebyggelse af klimaændringer gennem bevarelse af regnskov.

BeretningER afgivet (EL, ALT, RV og SF)

 1. B 125 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af rådgivningsteam og understøttelse af komplementære behandlings- og sundhedshuse.
  Afstemning: For stemte 6 (ALT), imod stemte 97 (S, DF, V, EL, LA, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.
 2. B 142 Forslag til folketingsbeslutning om ophør af brug af sprøjtegift på offentlige arealer.
  Henvist til udvalg (EL støtter).
 3. B 154 Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af skatteskandalen.
  Henvist til udvalg (senere vedtaget).
 4. B 67 Forslag til folketingsbeslutning om at give forældre beslutningskompetence til at udsætte deres børns skolestart.
  Henvist til udvalg.
 5. B 72 Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk undervisning i digital adfærd og etik i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne.
  Bortfaldet
 6. B 79 Forslag til folketingsbeslutning om ret til hjemmedyrkning af cannabis til eget forbrug.
  Forkastet af udvalget med undtagelse af ALT og IA
 7. B 93 Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med frie a-kasser med dagpenge uden modkrav.
  Afstemning; For stemte 15 (EL og ALT), imod stemte 86 (S, DF, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 4 (SF)
 8. B 119 Forslag til folketingsbeslutning om pligt for politikere til offentlig registrering af gaver og forbud mod modtagelse af visse gaver.
  Bortfaldet
 9. B 137 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en certificeringsordning for tolke og et register over certificerede tolke.
  Bortfaldet
 10. B 116 Forslag til folketingsbeslutning om implementering af forureneren betaler-princippet for drikkevandsressourcer, der forringes eller ødelægges af sprøjtegifte, via en kollektiv brancheordning.
  Bortfaldet
 11. B 133 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af børn og unges mentale trivsel ved indførelsen af et klippekort til fritidsaktiviteter.
  Bortfaldet
 12. B 2 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Det Dataetiske Råd.
  Beretning afgivet
 13. B 58 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre afgift på kød fra drøvtyggere.
  Afstemning; For stemte 6 (ALT), imod stemte 101 (S, DF, V, EL, LA, RV, SF og KF).
 14. B 65 Forslag til folketingsbeslutning om grøn budgettering.
  Henvist til udvalg
 15. B 80 Forslag til folketingsbeslutning om igangsættelse af et udredningsarbejde, der belyser mulighederne for, hvordan en elektronisk krone (e-krone) kan udformes og implementeres.
  Henvist til udvalg
 16. B 84 Forslag til folketingsbeslutning om at udvikle risikovurderinger af scenarier for global opvarmning.
  Beretning afgivet
 17. B 85 Forslag til folketingsbeslutning om en plan for afvikling af kulbrinteproduktionen i Nordsøen over en periode på 10 år.
  Afstemning; for stemte 14 (EL og ALT), imod stemte 90 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF)
 18. B 86 Forslag til folketingsbeslutning om lovpligtig kaloriemærkning i fastfoodrestauranter, cafeer m.m.
  Tilbagetaget
 19. B 87 Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk undervisning i køn, ligestilling og mangfoldighed.
  Henvist til udvalg
 20. B 89 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre gyldigt fravær for elever på ungdomsuddannelsers engagement og deltagelse i civilsamfundsorganisationer, foreninger m.m.
  Henvist til udvalg
 21. B 92 Forslag til folketingsbeslutning om tilbagerulning af lovændringen om skærpelse af straffen for tiggeri.
  Betænkning afgivet
 22. B 95 Forslag til folketingsbeslutning om at afskaffe zoneforbuddet og stoppe kriminaliseringen af hjemløse.
  Betænkning afgivet
 23. B 94 Forslag til folketingsbeslutning om et løft af naturkvaliteten i Danmarks nationalparker.
  Henvist til udvalg
 24. B 107 Forslag til folketingsbeslutning om at forvalte statsskov med biodiversitet og friluftsliv som eneste formål.
  Henvist til udvalg
 25. B 118 Forslag til folketingsbeslutning om fremme af langsigtede investeringer i grøn omstilling.
  Henvist til udvalg
 26. B 131 Forslag til folketingsbeslutning om igangsættelse af et udredningsarbejde om kooperativer.
  Henvist til udvalg
 27. B 137 Forslag til folketingsbeslutning om billigere frugt og grønt.
  Henvist til udvalg

Beslutningsforslag stillet af ALT og EL

 1. B 15 Forslag til folketingsbeslutning om en folkeafstemning om børsnotering af DONG Energy
  Afstemning: For stemte 15 (EL, ALT), imod stemte 94 (S, DF, V, LA, RV, SF, KF), hverken for eller imod stemte 0.
 2. B 158 Forslag til folketingsbeslutning om genopbygning og humanitær hjælp til Kobane og andre ødelagte områder i Syrien.
  Henvist til udvalg.
 3. B 157 Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for at inddrage Det Demokratiske Unionsparti (PYD) og andre sekulære grupper i fredsforhandlingerne i Syrien.
  Henvist til udvalg.
 4. B 4 Forslag til folketingsbeslutning om afvisning af midlertidig anvendelse af økonomi- og handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA).
  Afstemning: For stemte 42 (DF, EL, ALT og SF), imod stemte 67 (S, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0.
 5. B 44 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et nationalt kystråd og en tilhørende national fond for kysthåndtering.
  Henvist til udvalg.
 6. B 47 Forslag til folketingsbeslutning om Amager Fælled.
  Afstemning: For stemte 15 (EL og ALT), imod stemte 79 (S, DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 9 (RV og SF).
 7. B 80 Forslag til folketingsbeslutning om konsekvensanalyser af lovforslags virkninger på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling og Parisaftalens klimamål.
  Afstemning: For stemte 47 (S, EL, ALT og SF), imod stemte 52 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 4 (RV).
 8. B 88 Forslag til folketingsbeslutning om at afholde vejledende folkeafstemning om Danmarks tiltrædelse af den samlede økonomi- og handelsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Canada på den anden side (CETA).
  Afstemning: For stemte 15 (EL, ALT og 1 (LA) (ved en fejl)), imod stemte 88 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0
 9. B 114 Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer.
  Henvist til udvalg.
 10. B 119 Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af personers juridiske køn i børneloven.
  Henvist til udvalg (S og SF støtter – LA og V imødekommende).
 11. B 74 Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en ligelønspulje.
  Henvist til udvalg.
 12. B 83 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter.
  Tilbagetaget.
 13. B 135 Forslag til folketingsbeslutning om dokumentation af ligeløn.
  Henvist til udvalg.
 14. B 11 Forslag til folketingsbeslutning om at give forældre beslutningskompetence til at udsætte et barns skolestart.
  Henvist til udvalg.
 15. B 138 Forslag til folketingsbeslutning om registrering af fødested i pas og kørekort.
  Henvist til udvalg.

Beslutningsforslag stillet af ALT og SF

 1. B 105 Forslag til folketingsbeslutning om at forøge udviklingsbistanden i 2017.
  Afstemning: For stemte 19 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 48 (DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 29.

Beslutningsforslag stillet af ALT, EL og SF

 1. B 99 Forslag til folketingsbeslutning om øget regulering af realkreditinstitutters og realkreditforeningers mulighed for at hæve bidragssatser og kursskæringsgebyrer.
  Afstemning: For stemte 20 (EL, ALT, SF), imod stemte 91 (S, DF, V, LA, RV, KF), hverken for eller imod stemte 0.
 2. B 116 Forslag til folketingsbeslutning om annullering af planlagte besparelser i SKAT. Afstemning: For stemte 20 (EL, ALT, SF), imod stemte 89 (S, DF, V, LA, RV, KF), hverken for eller imod stemte 0.
 3. B 145 Forslag til folketingsbeslutning om større transparens i Danmarks forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster.
  Afstemning: For stemte 24 (EL, ALT, RV, SF), imod stemte 83 (S, DF, V, LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.
 4. B 152 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af kvotesystemet i dansk fiskeri og en styrkelse af kystfiskeriet, lokal beskæftigelse og bæredygtigt fiskeri.
  Beretning afgivet: Udvalget har afgivet en beretning over forslaget, hvori udvalget understreger, at et aktivt og rentabelt kystfiskeri er ønskeligt og vigtigt. Udvalget ser frem til det igangsatte servicetjek af området.
 5. B 146 Forslag til folketingsbeslutning om anvendelsen af FN's modeloverenskomst ved forhandlinger om dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og lav- og mellemindkomstlande.
  Afstemning: For stemte 25 (EL, ALT, RV, SF), imod stemte 84 (S, DF, V, LA, KF), hverken for eller imod stemte 0.
 6. B 151 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af grænseværdier for indholdet af tungmetaller i husdyrgødning fra landbruget og i afgasset biomasse fra biogasanlæg.
  Henvist til udvalg.
 7. B 192 Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat.
  Henvist til udvalg.
 8. B 79 Forslag til folketingsbeslutning om ændring i lovgivning om frit valg i ældreplejen.
  Afstemning: For stemte 18 (EL, ALT og SF), imod stemte 84 (S, DF, V, LA, RV og KF), hverken for eller imod stemte 0
 9. B 133 Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af skattefordele ved forældrekøbslejligheder.

Beretning afgivet (EL, ALT, RV og SF)

 1. B 151 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Modernisering af tiltaleformer).
  Henvist til udvalg.
 2. B 158 Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 116 af 14. juni 2017 om statens bloktilskud til kommunerne og regionerne m.v. tilbage fra Finansudvalget:
  Henvist til udvalg.
 3. B 10 Forslag til folketingsbeslutning om skærpet tilsyn med pengeinstitutter og realkreditinstitutter, hvad angår deres begrundelser for at hæve bidragssatserne.
  Afstemning: Forkastet 19 stemmer for forslaget (EL, ALT, SF) 86 stemmer imod forslaget (S, DF, V, LA, RV, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
 4. B 40 Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 31 af 16. november 2017 om køb af nye kampfly tilbage fra Finansudvalget.
  Afstemning: Forkastet 19 stemmer for forslaget (EL, ALT, SF) 84 stemmer imod forslaget (S, DF, V, LA, RV, KF) 0 stemmer hverken for eller imod forslaget
 5. B 126 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod vilde dyr i cirkus.
  Aftale indgået mellem regeringen, S og DF efter fremsættelsen.
 6. B 33 Forslag til folketingsbeslutning om samfundsrepræsentanter i finansielle institutters bestyrelse.
  Henvist til udvalg
 7. B 70 Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod eksport og salg af våben, dele til våben og krigsmateriel til lande, der krænker menneskerettighederne alvorligt.
  Henvist til udvalg
 8. B 82 Forslag til folketingsbeslutning om at gøre det lovpligtigt for virksomheder at udøve nødvendig omhu på menneskerettighedsområdet og om indførelse af effektive retsmidler.
  Henvist til udvalg

Beslutningsforslag stillet af ALT, EL og RV

 1. B 38 Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet lovgivning og bedre indsats mod psykisk vold.
  Forslag trukket tilbage, idet justitsministeren meddelte, at regeringen vil skærpe lovgivningen

Beslutningsforslag stillet af ALT, EL, RV og SF

 1. B 101 Forslag til folketingsbeslutning om bedre muligheder for erstatning til børn, der har været udsat for svigt og overgreb.
  Afstemning: For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
 2. B 97 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse.
  Afstemning: For stemte 25 (EL, ALT, RV og SF), imod stemte 84 (S, DF, V, LA og KF), hverken for eller imod stemte 0.
 3. B 64 Forslag til folketingsbeslutning om en analyse af udfasning af fossilt drevne personbiler.
  Beretning afgivet (EL, ALT, RV og SF opfordrer til at påbegynde analysen).
 4. B 85 Forslag til folketingsbeslutning om en effektiv indsats mod plastforurening.
  Beretning afgivet.
 5. B 118 Forslag til folketingsbeslutning om at tillade mænd, der har sex med mænd, at donere blod.
  Beretning afgivet.
 6. B 30 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en omlægningspulje til at fremme driften af økologisk og plantebaseret kost i de offentlige køkkener.
  Henvist til udvalg.
 7. B 53 Forslag til folketingsbeslutning om opdatering af reglerne for miljøzoner i Danmark.
  Henvist til udvalg (S positive med opfordring til fælles beretning).
 8. B 71 Forslag til folketingsbeslutning om, at færre personer under værgemål fratages stemmeretten til folketingsvalg på grund af handicap.
  Henvist til udvalg (ministeren lover at arbejde hen imod en løsning).
 9. B 87 Forslag til folketingsbeslutning om Grønt Danmarkskort og kommunernes mulighed for at udpege Natura 2000-områder.
  Henvist til udvalg
 10. B 50 Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af børnefamilier, der har fået afslag på asyl.
  Tilbagetaget
 11. B 76 Forslag til folketingsbeslutning om indkvartering af børnefamilier, der har fået afslag på asyl.
  Betænkning afgivet
 12. B 141 Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et center for demokratiudvikling og borgerinddragelse.
  Henvist til udvalg

Beslutningsforslag stillet af ALT, EL, RV, SF og S

 1. B 143 Forslag til folketingsbeslutning om forenkling af hjælp til børn med handicap.
  Afstemning: For stemte 47 (DF, EL, ALT, SF, KF), imod stemte 64 (S, V, LA, RV), hverken for eller imod stemte 0.
 2. B 50 Forslag til folketingsbeslutning om ratifikation af Kampalaændringer (aggressionsforbrydelser)
  Beretning afgivet.
 3. B 69 Forslag til folketingsbeslutning om, at der skal udarbejdes en uvildig ekstern effektanalyse af, om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen virker.
  Henvist til udvalg.
 4. B 77 Forslag til folketingsbeslutning om præcisering af princippet for forældreinddragelse i sager om særlig støtte til børn og unge underlagt ekstrem social kontrol.
  Forslag tilbagetrukket.
 5. B 91 Forslag til folketingsbeslutning om en uvildig undersøgelse af udlændinge- og integrationsministerens håndtering af adskilt indkvartering af mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere.
  Afstemning; For stemte 47 (S, EL, ALT, RV og DF), imod stemte 51 (DF, V, LA og KF).
 6. L 116 Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgiften på eldrevne køretøjer m.v.).
  Tilbagetaget.
 7. B 146 Forslag til folketingsbeslutning om en ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på samtykke.
  Afstemning; For stemte 52 (S, EL, ALT, RV og SF), imod stemte 56 (DF, V, LA og KF)

Beslutningsforslag stillet af ALT, EL, RV, SF, DF, LA og KF)

 1. B 169 Forslag til folketingsbeslutning om ret til at få borgerdrevne beslutningsforslag behandlet i Folketinget.
  Afstemning: For stemte 59 (DF, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 49 (S, V), hverken for eller imod stemte 0

Beslutningsforslag stillet af ALT, S, V, LA, RV, SF og KF

 1. B 26 Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget.
  (Udvidelse af ministres adgang til at søge orlov fra Folketinget).
  Afstemning: For stemte 75 (S, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 30 (DF og EL), hverken for eller imod stemte 0.

Beslutningsforslag stillet af ALT, S, DF, EL og SF

 1. B 71 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af krav om helårsbeboelse i nyopførte boliger.
  Beretning afgivet (S, EL, ALT, RV og SF)

 2. B 128 Forslag til folketingsbeslutning om stop for social dumping i busbranchen.
  Betænkning afgivet

Beslutningsforslag stillet af ALT og LA

 1. B 49 Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af konkurrence og finansiel sikkerhedsstillelse ved statslige udbud af havvindmøller.
  Henvist til udvalg.

Beslutningsforslag stillet af ALT, S, EL, RV, SF og IA

 1. B 81 Forslag til folketingsbeslutning om at gøre Folketinget CO2-neutralt senest i 2020.
  Henvist til udvalg