Handicap

Vores Handicappolitik

Alternativet vil sikre at mennesker med eksempelsvis funktionsnedsættelse, i jobcenter forløb, psykisk sygdom, langtidssygdom, kroniske sygdomme kan leve et liv.

Vi arbejder for et Danmark, hvor mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser har mulighed for at udleve deres drømme og ambitioner på lige fod med andre mennesker.

 arbejder for, at mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser bliver mødt med værdighed, og anerkendes på lige fod med andre mennesker. Livstilfredshed for alle.

Alternativet arbejder for øget fokus på tilgængelighed og tilpasning, som en forudsætning for, at mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser oplever at blive inkluderet og være en del af samfundet. For at nå hertil er det vigtigt med markant mere specialisering på området. I forlængelse heraf vil Alternativet hindre, at kommunerne omkostningsfrit kan tilsidesætte gældende lovgivning.

Alternativet ønsker en forandring af arbejdsmarkedet og uddannelser, så mennesker med funktionsnedsættelse i videst muligt omfang får adgang. Derudover ønsker Alternativet en forandring af de politiske systemer og deres organisering, samt en markant styrkelse af retssikkerheden, således at Danmark lever op til internationale forpligtelser for mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, herunder FN’s handicapkonvention og EU’s erklærede mål om et mere retfærdigt og inkluderende EU.

Alternativet vil have Danmark efterlever Handicapkonventionen

Handicapkonventionens artikel 1

”Formålet med denne konvention er at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre."

Alternativet går ind for en forvaltningsdomstol, da dette vil give mulighed for at få afprøvet myndighedernes skøn og give vejledning til borgerne.

Alternativet vil adskille visitation og økonomi, da hensynet til mennesket tilsidesættes til fordel for økonomi når det er samlet

Alternativet mener, at Handicapkonventionen skal indskrives i Dansk lovgivning.

Alternativet vil sikre at overgangen fra barn til voksen ikke er at det starter forfra med vurderinger og udmålinger

Alternativet vil sikre, at loven om retssikkerhed overholdes. Det betyder bl.a. at Alternativet vil sikre, at vejledningspligten overholdes for at sikre, at alle mennesker med behov for kompensation for deres funktionsnedsættelse sikres den rette hjælp første gang de søger.

Det betyder også at Alternativet vil sikre, at dem, der arbejder med mennesker med handicap, har den fornødne viden og faglighed.

Alternativet vil sikre, at alle lovgivninger benyttes i dækningen af borgers behov.

Alternativet vil sikre kort vej til rette hjælp.

Alternativet vil sikre, at alle tildeles en sagsbehandler, som er tovholder og koordinator på borgerens sag hos myndighederne. Dette vil styrke borgerens retssikkerhed, da koordinatoren skal sikre, at alle lovgivninger og paragraffer kommer i spil for at løfte borgerens behov og at der ikke går unødig tid med at blive sendt rundt i systemet.

Alternativet vil sikre, at specialister, læger og borger/pårørendes udtalelser står over myndighedernes skøn.

Alternativet vil afskaffe diskrimination i lovgivningen på handicapområdet. F.eks. er det med hjælperordningerne indskrevet, at den gruppe, som er normaltbegavede og kan planlægge deres dag, har ret til hjælp døgnet rundt og på rejser til udlandet. Ingen af delene er en mulighed hvis det handler om en borger med kognitivt handicap.

Alternativet ønsker en koordinerende socialrådgiver - Én indgang til myndighederne.

En uddannet socialrådgiver skal følge borgeren hele vejen.

Alternativet vil sikre at alle berørt af handicap og psykisk sårbarhed kan opretholde et liv så nært det normale, som er muligt med den rette hjælp

Alternativet vil sikre, at alle selv har lov at bestemme om de vil blive boende hos familien og at det sikres at den rette hjælp fortsætter efter det 18. år.

Alternativet vil have at kompensationsprincippet efterleves i hele landet. Funktionsniveau som udgangspunkt – fysisk, psykisk og kognitivt. Derfor Forvaltningsdomstol nu!

Alternativet vil sikre fleksible evalueringsværktøjer og eksamensformer.

Dette skal gælde i hele uddannelsessystemet fra skole til højere uddannelser og vil give mindre rigiditet og bedre plads til mennesker, der falder ved siden af samfundsskabelonen.

Alternativet vil sikre valgfrihed på STU. Der skal være både faglige og sociale tilbud - også til den gruppe der har indlæringsvanskeligheder eller skal lære at leve så selvstændigt som muligt.

Alternativet vil sikre, at Danmark er for de boglige såvel som de ikke boglige. Dette indebærer, at uddannelsessystem og jobmarked tilbyder reelle muligheder for begge grupper. Desuden skal det sikres, at den gruppe, som aldrig vil have muligheden for at deltage i uddannelse eller job, skal sikres et værdigt liv med indhold.

Desuden vil Alternativet foreslå, at der oprettes centrale studievejledninger nogle steder i landet, som er diagnose kyndige og vidende om funktionsnedsættelsers udfordringer i forhold til gennemførsel af uddannelse. Studievejledningerne skal også kunne vejlede om realistiske studievalg i forhold til uddannelse.

Alternativet vil indføre en ny handicapydelse som skal være et alternativ til kontanthjælp for jobparate med funktionsnedsættelser.

Det er vigtigt at få flyttet mennesker med funktionsnedsættelser over i et andet ressortområde end beskæftigelsesområdet: Det vil sige ud af kontanthjælpssystemet og over i et system, hvor skånehensyn kommer først. Der skal stilles krav, der er mulige at imødekomme.

Alternativet vil sikre, at medicingivning af den vanlige medicin, sondemad, stomi skift mm fortsat skal kunne varetages af forældre og hjælpere således, at det sikres, at borgeren kan opretholde et fleksibelt liv med mulighed for at deltage i samfundet efter det 18 år

Alternativet vil sikre at, efter det 18 år skal man have lov til at fortsætte i børne regi i sundhedssektoren, da ekspertisen på handicappet ligger her.

Alternativet vil sikre rettigheder og muligheder for mennesker med handicap i samfundsudviklingen. Dette gælder i forhold til både måden, vi indretter uddannelsessystemet og beskæftigelsesindsatser på, men også i forhold til at tænke fx tilgængelighed ind i eksempelvis byplanlægning og offentlig transport, således at disse er med i overvejelserne fra start, når man begynder at planlægge eller lovgive. Der skal så vidt muligt tænkes både fysiske, psykiske og sensoriske funktionsnedsættelser ind.

Alternativet står inde for FNs konventioner - Menneskerettigheder, Handicapkonvention og Børnekonvention

I Alternativet står vi ved konventionerne – både Menneskerettighedskonventionen, men så sandelig også Handicapkonventionen, som Danmark ratificerede i juli 2009. 14-17 maj 2021 blev det behandlet i Folketinget om konventionen skulle indskrives i dansk lovgivning – det blev desværre nedstemt!

Alternativet vil tilbage til, at intentionerne med lovgivningen skal stå over fortolkninger og ønsker fra bevilgende instans.

For at sikre retssikkerhed for den enkelte borger, arbejder Alternativet derfor for etablering af en Forvaltningsdomstol.

Man skal huske at både handicap- og menneskerettighedskonventionen er opstået, fordi mennesker verden over ikke behandles ordentligt. I Danmark har vi en forståelse af, at alle mennesker hjælpes hvis de ikke kan klare sig selv. Denne forståelse smuldrer for langt de fleste, når de rammes af længerevarende sygdom, arbejdsløshed, børn i mistrivsel, psykisk sårbarhed, fysisk handicap, udviklingshandicap, hjerneskade mm.

Vi skal have et system, som griber mennesker og familier, der har brug for hjælp. Systemet skal se på livskvalitet hos de pågældende borgere. Alternativet vil have et samfund, hvor alle borgere og familier selv bestemmer hvor de ønsker at bo, og om de vil flytte til et andet sted hen i landet, uden deres liv risikerer at blive revet fra hinanden.

Med pres, mistillid og magtfordrejning får man gjort borgere til dummere end de rent faktisk er. Mennesker bliver dummere under pres, hvilket beskrives i ”Knaphedens psykologi” Alternativet vil fremme det enkelte menneskes trivsel, således at det kan mærke at det er del af et fællesskab og yder sit til fællesskabet, uanset om det er økonomisk eller menneskeligt.