Skat

Ikon for skatVision for Bæredygtig Skat

Alternativet vil arbejde for en grøn skattepolitik med social og økonomisk balance.

Det er et vigtigt element i bevægelsen hen imod en bæredygtig omstilling af samfundet, hvor der er fokus på både den sociale, den økonomiske og den miljømæssige bundlinje. Vi vil gøre op med det enøjede syn på vækst og økonomi. Økonomien er ikke målet i sig selv, men et middel til at skabe et godt og bæredygtigt samfund i balance.

En af Alternativets kerneværdier er gennemsigtighed. Det skal også gælde i skattesystemet. Skatter, moms og afgifter skal give mening, og det skal være let at forstå, hvilket formål den enkelte afgift tjener. Er en skat forældet - eller rammer den skævt i forhold til formålet - skal den selvfølgelig afskaffes eller modereres. Det vil både skabe større tillid og opbakning til skattesystemet.

Skatter, moms og afgifter udgør det økonomiske grundlag for samfundets indtægter. Hvis vi ikke får penge ind, har vi ikke penge til offentligt forbrug og investeringer i miljø og mennesker. Men skattesystemet er mere og andet end bare regulering af indtægter. Skat og afgifter er også et redskab til at bakke op om gode beslutninger og vaner, der kan understøtte den samfundsudvikling, vi ønsker. For eksempel kan vi skubbe på en bæredygtig omstilling, ved at lægge afgifter på det, der forurener, og gøre det mere interessant at vælge mere miljøvenlige løsninger.

Alternativet er en globalt orienteret bevægelse – fordi vi lever i et globalt samfund. I dag er det alt for let for multinationale selskaber og store kapitalfonde at flytte kapital rundt for at udnytte forskellige landes skattelovgivninger. Selvom nogle lande kan se en kortsigtet gevinst i det, er det på længere sigt et kapløb mod bunden, hvor nationalstaterne og fællesskabet taber, og de multinationale selskaber og store kapitalfonde vinder. Det skal vi forhindre.

Alternativet vil nytænke den måde de nationale og internationale skattesystemer er indrettet på, så de bliver mere bæredygtige. For at opnå det, skal der ikke blot samarbejdes på tværs af den offentlige, den private og den frivillige sektor, men også på tværs af landegrænser. Ikke mindst fordi klimakrisen er en fælles global udfordring, der kalder på fælles mod og vilje til globale løsninger.

De seneste ti år er der sket en skævvridning af det danske samfund. Det ses både ved, at den økonomiske ulighed er steget siden 00’erne og på den skævvridning, der er sket mellem by og land. Det er både socialt uretfærdigt og problematisk for sammenhængskraften i det danske samfund. På den baggrund vil Alternativet bruge skattesystemet til at skabe rammerne for et mere lige samfund.

For at opnå dette, vil vi skattemæssigt sætte ind på de tre bundlinjer:

Den økonomiske bundlinje

I et bæredygtigt samfund er der også balance på den økonomiske bundlinje. Men det er vigtigt, at den balance hviler på et fair system, hvor man beskatter indkomster og kapitalgevinster løbende, understøtter iværksætteri og har bæredygtige selskabsskatter både nationalt og internationalt.

Skat, moms og afgifter er noget, vi giver til hinanden – noget, vi bruger til at finansiere fællesskabet, så vi alle kan nyde godt af uddannelse, velfærd, infrastruktur, sikkerhed og kultur.

Målsætningen om en bæredygtig økonomisk bundlinje i balance kan for eksempel tilvejebringes ved:

Skattestoppet på ejendomsværdiskat ophæves.
Ophævelsen af skattestoppet skal ske som et led i en omfattende reformering af skatten på fast ejendom, herunder reduktion af rentefradraget. Ophæver man skattestoppet for ejendomsværdiskat, kan det både bidrage til finansiering af statens udgifter og være med til at stabilisere ejendomsmarkedet. Ejendomsværdiskat og grundskyld kan på længere sigt erstattes af en enkelt ejendomsskat, der fordeles mellem stat og kommune, og som tager hensyn til områder som f.eks. miljøcertificering.

Indførelse af differentierede selskabsskattesatser.
Herunder skatteincitamenter for selskaber, der bidrager til den bæredygtige omstilling. Det kan være lavere skattesatser eller øgede fradrag.

En skat på finansielle transaktioner
Eventuelt med et ejertidskrav på avancerede finansielle produkter for at undgå spekulation og high frequency trading.

Den Sociale Bundlinje

Alternativet vil arbejde for et socialt balanceret skattesystem, så ingen bliver ladt i stikken.

Den sociale bundlinje handler om mere end social ulighed. Den handler også om social sammenhæng i en kompleks verden, ligesom den også handler om gennemsigtighed. Man skal ikke nødvendigvis være skatteadvokat for at kunne forstå sin selvangivelse. Alternativet vil også arbejde for, at der er rimelige høringsfrister i forbindelse med udarbejdelse af skattelovgivning, så virksomheder altid kan have tillid til skattemyndighederne.

Alternativet vil arbejde for, at fradragssystemet forenkles og reduceres, så det bliver lettere for den enkelte borger at udregne og forstå sin personlige skat. Samtidig vil vi arbejde for at forbyde SMS- og hurtiglån med urimelige renter, så folk i en presset situation ikke optager uholdbare lån. Derudover vil Alternativet arbejde for en socialt balanceret afgifts- og momsreform, der tager hensyn til dem med færrest midler, så længe det ikke går ud over miljø, klima og sundhed.

Det kan for eksempel ske ved:

Indførelse af en mærkeordning til selskaber, der fører en åben og samfundsvenlig skattepolitik. 
Mærkeordningen kan tænkes sammen med andre emner, såsom klimapolitik, kædeansvar og praktikpladser. Vi skal undersøge, hvordan man kan etablere en sådan mærkeordning på bedst mulig måde, med inddragelse af erfaringer fra andre ordninger og ønsker fra civilsamfund og erhvervsliv.

Lavere skatter for de laveste indkomster.
Det kan eksempelvis være en forhøjelse af personfradraget eller en lettelse af Arbejdsmarkedsbidraget.

Et moms- og afgiftssystem med forskellige satser på forskellige varer.
Eksempelvis lavere moms på frugt, grønt og nødder og højere afgifter på tobak, alkohol, slik og sodavand. På længere sigt vil Alternativet arbejde for en ændring i EU-momsdirektivet, der vil gøre det muligt at have nul-moms på eksempelvis økologiske varer, så alle kan have et sundt og bæredygtigt forbrug.

Den miljømæssige bundlinje

Alternativet vil bruge moms og afgifter som et aktivt redskab i arbejdet for en seriøs bæredygtig omstilling på miljøområdet.

Alternativet ønsker et afgiftssystem, der afspejler ønsket om længere holdbarhed på vores materielle forbrugsgoder, et øget fokus på reparation, service og vedligeholdelse og et system der understøtter denne udvikling. Det skal kunne betale sig at reparere vaskemaskinen – eller at få en anden til det – i stedet for bare at købe en ny.

Alternativet ønsker at fremme en cirkulær økonomi gennem skatter og afgifter. Afgifter på naturressourcer må bringes op på et niveau, der gør det langt mindre rentabelt at hente naturressourcer ud af jorden. Det vil gøre genanvendelse langt mere attraktivt for virksomhederne. Samtidig kan det skabe grobund for, at nye arbejdspladser kan spire frem med opgaver inden for genanvendelse, reparation og vedligeholdelse af eksisterende produkter.

Det er klart, at afgifter kan medføre adfærdsændringer, der resulterer i færre indtægter til statskassen. Hvis skattesystemet er indrettet rigtigt, er disse adfærdsændringer dog positive – f.eks. hvis borgere og virksomheder begynder at forurene mindre på grund af afgifter. Derfor er det vigtigt hele tiden at følge udviklingen, så afgifterne passer til det samfund, de er en del af.

Denne bevidste styrkelse af miljøet gennem skatter og afgifter skal ses i sammenhæng med Alternativets ønske om et nyt vækstbegreb. Nogle af de konkrete initiativer kan f.eks. være:

En grøn afgiftsreform og et afgiftssystem, der har positiv effekt på miljømæssige bundlinje.
Vi kan fx gøre det billigere at forbruge på en måde, der tilgodeser vores klode, ligesom vi kan gøre det dyrere at forbruge på en måde, der skader den. Det kan bl.a. ske ved at indføre en ressourceafgift og ved at hæve afgifterne på fossile brændstoffer.

Afgiftsreformen skal give borgere, virksomheder og stat forudsigelige rammevilkår og mulighed for økonomisk planlægning. Alternativet arbejder også for, at en del af provenuet for afgifterne sendes tilbage til virksomheder og borgere, som foretager målrettede investeringer i en grøn omstilling. På den måde, bidrager afgiftssystemet til en bæredygtig omstilling på både den korte og lange bane. Det kan eksempelvis være en beboerforening, der investerer i solceller til foreningens ejendomme.

En omlægning af bilafgifterne. Omlægningen skal ses i sammenhæng med indførelse af roadpricing og bedre kollektiv trafik.
Omlægningen sker på baggrund af en målsætning om lavere afgifter på biler, der ikke er afhængige af fossile brændstoffer - eksempelvis elbiler. Samtidig skal omlægningen ikke gøre det dyrere at bo udenfor de større byer.

En grøn iværksætterobligation, hvor renter og kursgevinster er skattefrie, så det bliver nemmere og gunstigere for borgere og pengetanke at investere i grønne start-ups.
Formålet er at øge udbuddet af kapital, målrettet nystartede virksomheder, der arbejder med grøn omstilling.