Digital bæredygtighed – IT

Vision for et digitalt bæredygtigt Danmark

Visionen er organiseret i tre ben, med det overordnede formål at genskabe tilliden til offentlige IT-projekter og sikre, at borgeren altid sættes i centrum for udviklingen: 

 • Ikon for ITDigitale borgerrettigheder, der i en dansk kontekst bygger videre på og styrker de af persondataforordningen udstukne rettigheder. 
 • Principper for fremtidssikret digitalisering er en række tilgange til IT-udvikling, der skal opkvalificere hvordan vi udvikler IT i det offentlige. 
 • Samlede og styrkede IT-myndigheder med et IT-ministerium, IT-minister, Cybersikkerhedsenhed, styrket datatilsyn, IT-havarikommission og IT-etisk råd som solidt fundament for vedligeholdelse og videreudvikling af vores digitale samfund.

Stadig flere menneskers hverdag har internettet og IT-systemer som omdrejningspunkt – det være sig uddannelsesmæssigt, professionelt, privat eller socialt. Den digitale sfære er blevet en væsentlig del af vores liv, hvorfor vi har brug for samme ufravigelige rettigheder til at sætte rammerne for vores digitale færden, som var udgangspunktet for vores menneske- og borgerrettigheder. 

Alternativet ønsker et digitalt bæredygtigt Danmark, hvor vi tager et dybere ansvar for vores retssikkerhed og ret til privatliv på internettet, fordi både demokrati, velfærd og markedsøkonomi bygger på princippet om individuel selvbestemmelse og lige muligheder for alle borgere. Vi ønsker at sætte ambitionsniveauet endnu højere end den Europæiske Persondataforordning og sikre danske borgere endnu bedre rettigheder, der styrker eksisterende borger- og menneskerettigheder ved blandt andet at skærpe kravene til, samt styrke tilsynet med, håndteringen af persondata og overvågning. 

Derfor foreslår vi at fastsætte en række digitale borgerrettigheder, der skal værne om dansk data udenfor Europas grænser og sikre, at danskere anonymiseres i dataanalyser, samt at vi har adgang til vores data offentligt i en genbrugelig form. Og for at sikre en tillidsfuld digital infrastruktur bør vi sikre alle borgere en hurtig og stabil internetforbindelse i hele landet. Desuden skal offentlige it-løsninger eksistere som tilvalg for at sikre, at dårlige it-løsninger ikke ligger borgerne til last og bidrager til den digitale kløft mellem borger og samfund. 

Vi ønsker at opnå opfindsomme, gennemsigtige og langtidsholdbare IT-løsninger ved at udnytte principper som Open Source og Modulbaserede Udbud, når vi udvikler nye digitale løsninger og ydelser. Samtidig ønsker vi at øge borgernes privatliv og sikkerhed ved at udvikle efter principper som Privacy By Design og Security By Design i alle offentlige systemer. Disse tiltag skal tilsammen sikre, at borgerens behov sættes i centrum for digitalisering af vores samfund. 

Denne indsats bør selvfølgelig støttes gennem en styrkelse af de offentlige organer ved at etablere et IT-ministerium med dertilhørende minister og Cybersikkerhedsenhed. Vi skal styrke Datatilsynet som uafhængig tilsynsmyndighed og tilføje det en IT-havarikommission. Tilsammen skal dette fordre en agil digitalisering både lovgivningsmæssigt og praktisk, så Danmark bliver et digitalt foregangsland. 

Digitale Borgerrettigheder: 
Borgernes lige muligheder til at færdes og kommunikere digitalt på tværs af landet er hjørnestenen i en sund demokratisk infrastruktur. Derfor skal vi sikre, at: 

 • alle danskere har ret til privatliv på internettet
 • alle danskere har ret til højhastighedsadgang til internettet
 • alle danskere har ret til egne data
 • personhenførbare data altid tilhører den omhandlede person
 • alle danskere skal kunne tilvælge analog kommunikation (eksempelvis et opkald, et fysisk brev, et møde), sagsbehandling og rådgivning hos offentlige myndigheder
 • kommunikation med det offentlige og persondata om danskerne ikke må forlade europæisk jord
 • al data benyttet i det offentlige (inklusiv forskning) skal som udgangspunkt være anonymiseret
 • al overvågning skal bero på en tidsbegrænset dommerkendelse
 • ingen borger skal udsættes for masseovervågning

Principper for fremtidssikret Digitalisering: 
Vi skal tage et større ansvar for at udvikle opfindsomme, gennemsigtige, brugervenlige og langtidsholdbare IT-løsninger, der følger principperne:

 • Open Source: Dette betyder, at alle kan gennemse kildekoden, kritisere den eller foreslå forbedringer
 • Privacy by Design: Det er helt essentielt, at selvbestemmelse, og som følge, retten til egne data og dermed kontrol over ens privatliv, bliver indarbejdet i det tekniske design af vores systemer.
 • Security by Design: Sikkerhed bør være fundamentet for udviklingen af offentlige systemer
 • Modulbaserede udbud: Ved at dele IT-projekter op i mindre moduler fremmer vi kvalitet og sikkerhed gennem åbent samarbejde og idéudveksling i den fjerde sektor.
 • Digital folkeoplysning: Alle danskere skal have en grundlæggende forståelse og skærpede færdigheder inden for IT og brugen af digitale medier. Som led heri vil vi bla. støtte lokale e-sports-, maker- og programmeringsforeninger.