Borgerløn

Ikon for borgerlønVision for ubetinget basisindkomst

Danmark er i dag foregangsland for mange andre lande, ikke mindst på grund af den danske (velfærds)model. Men den er under pres, og det er Alternativets ambition at genopfinde den danske velfærdsstat 2.0. 

Vores velfærdsmodel bygger på de tre grundpiller frihed, lighed og fællesskab, der er hinandens forudsætninger – ikke modsætninger. Sammen sikrer de universelle rettigheder, fundamental tryghed og sammenhængskraft, og alle er de indeholdt i den danske flexicurity model. 

Men i en tid, hvor globalisering, robotteknologi og jobløs vækst redefinerer hele vores samfund, er der behov for grundlæggende at genoverveje, om vi stadig har de rigtige værktøjer til de rigtige udfordringer. Aktuelle udfordringer er øget ulighed, utryghed, fattigdom, stress og bureaukrati, og samtidig står arbejdsmarkedet overfor skærpede krav om øget fleksibilitet, kvalitet og innovation. 

Borgerløn har potentialet til at afhjælpe flere af de aktuelle udfordringer, og samtidig skabe hjørnestenen for en opdateret, retfærdig, effektiv og bæredygtig dansk velfærdsmodel, der sikrer alle tre bundlinjer. Derfor er det Alternativets vision at indføre en garanteret, individuel og ubetinget basisindkomst for alle danske borgere. 

Den ubetingede basisindkomst styrker den sociale bundlinje fordi… 
Den sikrer en basal tryghed for alle. En tryghed, der erstatter kontrol med tillid, og giver frihed til at vælge det liv, hver enkelt ønsker og magter – herunder også til at udføre ikkelønarbejde. En tryghed, der kan bidrage til øget lighed at nedbringe stress og muligvis endda reducere kriminalitet. 

Den ubetingede basisindkomst styrker den grønne bundlinje fordi…
Den frigør ressourcer både systemmæssigt og individuelt. Ressourcer der sammen med supplerende incitamenter kan bruges til grøn innovation og iværksætteri. Blandt andet ved at understøtte den nytænkning, der er nødvendig for udviklingen af en cirkulær økonomi. 

Den ubetingede basisindkomst styrker den økonomiske bundlinje fordi… 
Den giver initiativretten tilbage til borgeren. En ret, der kan veksles til mere og bedre iværksætteri, øget innovation og bedre karrierevalg. Dette kan føre til en oplevelse af mere meningsfyldte jobs, hvilket både kan øge effektiviteten, og samtidig reducere udgifter til sygedage og bureaukrati. Vi ønsker at erstatte bureaukrati, mistillid og kontrol med individuel frihed og fælles solidaritet. Formålet med ubetinget basisindkomst er ikke, at individet bliver rigere, men friere. 

Alternativet vil: 

  • Indføre garanteret, ubetinget minimumsforsørgelse for alle (borgerløn). Såvel niveau som finansiering skal undersøges af en arbejdsgruppe og eventuelt siden afprøves i målrettede eksperimenter om delelementer sideløbende med, at borgerløn udrulles i hele landet. Den endelige model skal dels sikre tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at enhver kan leve en anstændig tilværelse, dels være universel, individuel og ubetinget – samt ikke mindst let at administrere. Den endelige model skal tænkes sammen med Alternativets øvrige økonomiske politik inkl. forslag til en skattereform. 
  • Udvikle en frivillig individuel rådgivning og jobformidling som foreslået i forbindelse med Kontanthjælp uden modkrav. 
  • Lave en skattereform som foreslået i finanslovsforslaget 2017, herunder forslaget om at omfordele skattebyrden fra indkomst til andre beskatningsformer.

Læs om ministeriet for social retfærdighed fra vores regeringsprogram >