Ligestilling og mangfoldighed

Ikon for ligestilling og mangfoldighedAlternativet ønsker et samfund, der tilstræber såvel ligestilling som mangfoldighed. Vi tror på, at alle mennesker har et iboende værd og dermed krav på lige rettigheder og muligheder. Uanset hudfarve, køn og seksualitet. Uanset hvilken etnicitet, kultur og familie, de har rødder i. Uagtet, om de er religiøse, spirituelle eller ateister, lever i parforhold eller som single, har børn eller ej, er syge eller raske, bor i by eller på land. 

Emnerne ligestilling og mangfoldighed er tværgående og bør være perspektiver, vi forpligter os på – både i Alternativets politik og i Alternativet som parti og bevægelse. På den måde kan vi for alvor sætte ligestilling og mangfoldighed på den politiske dagsorden.

Perspektiverne er både politiske og personlige: Vores øjne åbnes for det, der er fremmed for os selv. Det kræver vilje og ydmyghed at sætte sig selv til side fra tid til anden. Det kræver mod at rumme egen og andres sårbarhed og utilstrækkelighed. Det kræver nysgerrighed at søge ny viden, så vi undgår at konkludere på baggrund af stereotype forestillinger, personlige præferencer og sejlivede fordomme. Det kræver et nyt udgangspunkt.

I Alternativet tror vi på, at mennesket har et fundamentalt behov for at beskæftige sig med og engagere sig i andre og andet end sig selv. Vi er alle en del af en lang række fællesskaber; private som offentlige, lokale, nationale og globale.

Fællesskaberne kan binde os sammen, være frigørende og opbyggende. Men de kan også begrænse og resultere i træghed, diskrimination og endda fysisk og psykisk vold. Nogle fællesskaber vælger vi selv, andre bliver os givet eller påtvunget. Fællesskaber er bygget op omkring normer – som et par briller, vi ser verden igennem. Måske har vi haft brillerne på i lang tid, de sidder godt og gør verden mere enkel og overskuelig. Måske er der blinde punkter og snævert udsyn? Vi kan og skal aldrig blive ens, men vi kan blive mere bevidste om, hvordan normer farver vores syn på verden og hinanden. Når vi har blik for normer, kan vi kritisere dem og dermed skabe større rum til forskellighed – til mangfoldighed og ligestilling.

At arbejde med mangfoldighed og ligestilling mellem mennesker er en værdi, der som menneskerettigheder og demokrati er dybt rodfæstet i vores civilisation

Alligevel er det, som om ordet ’ligestilling’ nærmest er farligt i Danmark; det kan få folk op i det røde felt, enten som modstandere eller fortalere. Måske skyldes det en udbredt misforståelse: At ligestilling begrænser den enkeltes frihed og kun handler om kvinder og mænd, som i øvrigt skal være ens. Denne tolkning står i kontrast til ordets egentlige betydning. 

DET GØR VI SELV

Hvis vi vil sætte ligestilling og mangfoldighed på den politiske dagsorden, er vi som parti nødt til at starte hos os selv. Konkret gør vi det ved at introducere en række ‘Å-principper’, der fungerer som værktøjer i dette arbejde. Disse værktøjer gør os bedre til at se en situation, et problem og en løsning fra flere sider på én gang. Principperne er:

  • De lange, sjove træk: Et ligestillet og ligeværdigt samfund kommer ikke af sig selv, men kræver et vedvarende fokus på både politisk, aktivistisk og forskningsmæssigt plan. Vi ønsker de lange, sjove træk, hvor ligestilling ikke er ’noget vi har’, men noget vi gør, udfordrer og udvikler. Vi vil være ambitiøse i dette arbejde, både internt i partiet og i vores politiske virke.
  • Empati-kapacitet: Når vi diskuterer politik, vil vi hver især spørge: “Hvilket ståsted taler jeg fra? Hvordan former det min holdning til emnet og min evne til at føle empati med den, jeg taler med?” Nysgerrigt skal vi lytte til andres oplevelser af ulighed, uretfærdighed og undertrykkelse. Vi skal styrke vores blik for de privilegier, vi hver især har; dem, vi har kæmpet for, og dem, vi har fået tildelt.
  • Mangfoldighedssikring: Vi vil altid involvere dem, det handler om, når vi udvikler politik. Den formelle høring ved lovforslag er ikke tilstrækkelig; en bred mangfoldighed af mennesker skal konsekvent indgå i det konkrete politiske arbejde.
  • Formel og uformel ligestilling: Vi vil skelne mellem formel ligestilling (det, lovgivningen kan sikre) og uformel ligestilling (hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden). Især manglende uformel ligestilling er svær sætte ord på. Måske er det en mulighed, som et menneske aldrig fik; for at ytre sig og gøre sig gældende - personligt eller professionelt. 
  • Alternativet som eksperimentalzone: Vi vil afprøve redskaber og initiativer, der baner vejen for et samfund med større fleksibilitet og bedre rammer for individuel udfoldelse, frihed og integritet. Når vi selv bruger redskaberne, bliver vi klogere og bedre til at integrere ligestilling og mangfoldighed på tværs af politikområder. Det giver os handlekraft her og nu.

Udspil