Ministeriet for Social Retfærdighed

Alle borgere skal have muligheden for at udfolde deres livspotentiale på højest meningsfulde niveau og være en del af fællesskabet uanset baggrund og tilhørsforhold. Desværre truer asociale fattigdomsreformer, rigide offentlige kontrolsystemer samt flere års marginalisering af udsatte, syge, ledige, flygtninge og indvandrere med at udhule ligheden, empatien og sammenhængskraften i vores samfund.

Den udvikling skal et nyt ministerium for social retfærdighed gøre op med. Vi vil sætte medborgerskab og mennesketænkning over eksklusion og kassetænkning. Ministeren for social retfærdighed får derudover ansvaret for arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelse og får fast plads i koordinationsudvalget.

Ministeriet skal gøre op med den ulighedsskabende beskæftigelsespolitik, der i dag gør mennesker fattige og skaber udfordringer, som efterfølgende skal løftes i socialpolitikken.

Prioriteter:

Afskaffelse af fattigdomsreformer
Alle skal have mulighed for at leve et værdigt liv – også selvom man står uden for arbejdsmarkedet. Ministeriet vil gøre op med den ulighedsskabende beskæftigelsespolitik, der i dag gør mennesker fattige og skaber udfordringer, som efterfølgende skal løftes i socialpolitikken. Derfor vil vi afskaffe integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet, førtidspensions- og fleksjobreformen samt 225-timers reglen.

En samlet velfærdslov
Der skal laves en samlet velfærdslov, der sikrer sammenhæng og helhed i samfundets indsatser over for den enkelte borger, og som står over de enkelte love som folkeskole-, beskæftigelses-, sundheds- og serviceloven. Loven skal sikre, at den enkelte borger får den behandling, som vedkommende har brug for. Det vil nedbryde silotænkningen og bureaukratiet omkring de statslige og kommunale silosystemer.

Fra systemvelfærd til relationsvelfærd
Mennesket, ikke systemet, skal være i centrum i den enkeltes møde med myndighederne. For at overgå fra systemvelfærd til relationsvelfærd vil vi tage et opgør med de mange standardiserede og kontrolbaserede løsningsmodeller i det offentlige. De skal erstattes med mere individuelle og tillidsbaserede modeller, der tager afsæt i det enkelte menneskes ønsker og behov. Det indbefatter også, at socialområdets frontmedarbejdere – sagsbehandlere, socialrådgivere og gademedarbejdere – får mere frihed i deres arbejde og i langt højere grad kan bruge deres faglighed til at hjælpe borgeren ud fra borgerens individuelle ønsker, behov og drømme.

Kontanthjælp uden modkrav – første skridt mod borgerløn
Vi vil indføre dagpenge og kontanthjælp uden modkrav. Borgere skal ikke længere tvinges til at søge et bestemt antal job. Og de skal ikke længere tvinges i aktivering. I stedet skal fremskudte sagsbehandlere banke på døren med tilbud, som borgeren selv vælger, om han eller hun siger ja eller nej til.

Solidarisk boligpolitik
Det, nogle i dag kalder ”ghettoer”, er konsekvensen af, at mennesker med samme socioøkonomiske baggrund er blevet grupperet i samme områder blandt andet pga social ulighed. Hvis vi skal gøre op med det, kræver det en langt mere mangfoldig og solidarisk boligpolitik og socialt forebyggende indsatser. Brugen af den stigmatiserende ”ghettoliste” skal afskaffes, mentorstøtten til udsatte unge skal øges, og der skal afsættes flere midler til at løfte og renovere bygninger og boliger, investere i bedre daginstitutioner og skabe flere kulturtilbud til børn og unge fra udsatte boligområder.

Billigere offentlig transport
Vi skal styrke den offentlige transport markant for at skabe et mere effektivt og bæredygtigt samfund. Derfor vil vi sænke prisen på kollektiv transport med 50 pct. og fokusere på trafikale ordninger, der kan nedbring miljø- og klimabelastningen. Vi skal skabe meget bedre vilkår for cyklister i de store byer samt sikre balance mellem by og land, bl.a. gennem fuld trafikal ligestilling, for at sikre arbejdskraft, turisme, erhvervsliv og beboelse af øerne. Vi vil fjerne afgifter på elbiler og tilbagerulle lempelser i registreringsafgiften. Dette arbejde skal foregå i tæt samarbejde med Ministeriet for Grøn Omstilling.