Ministeriet for Grøn Omstilling

Klimaforandringerne er den største trussel mod livet på kloden, som vi kender det. Derfor vil en ny, grøn regering stå i spidsen for en grundlæggende samfundsmæssig omstilling til et langt mere bæredygtigt samfund. Ministeriet for Grøn Omstilling vil med sine fire ministre sikre, at samtlige af samfundets sektorer omstiller til en produktion og et forbrug, der ikke belaster klimaet mere end højst nødvendigt, og som heller ikke driver rovdrift på naturen eller skader vores miljø.

Ministeriet for Grøn Omstilling vil bestå af følgende ministre:

 • Klima- og energiministeren
 • Miljøministeren
 • Naturens minister
 • Ministeren for global grøn omstilling

De fire ministre vil i samarbejde sikre, at Danmark får sat fart under omstillingen til et samfund med minimal eller ingen klima-, miljø- og naturbelastning. Under dette ministerium skal der bl.a. arbejdes med omstilling til CO2-neutral transport, omstilling til vedvarende energi, et samfund uden klimabelastning, udvikling af nye grønne løsninger inden for klima og energi samt afvikling af fossile brændsler. Dette vil være klima- og energiministerens primære opgaver.

Miljøministerens ansvarsområde bliver at sikre en forsvarlig brug af ressourcer og nedbringelse af miljøpåvirkninger. Ministeren vil ligeledes have ansvaret for den del af forsyningspolitikken (især drikke- og spildevand), som klima- og energiministeren ikke dækker, samt fysisk planlægning, dyrevelfærd, udviklingen af det cirkulære samfund samt kemien i vores hverdag og samfund.

Naturministerens fornemmeste opgave bliver at sikre, at tabet af biodiversitet, der er forårsaget af vores intensive udnyttelse af naturen, vendes til en fremgang i naturens mangfoldighed, og at vi får mere fri og vild natur både på landet og i byerne. Ministeren skal derudover sikre borgernes adgang til naturen og tænke naturens rolle ind i bl.a. undervisnings-, trivsels- og sundhedspolitikken – i samarbejde med de øvrige relevante ministerier.

Ministeren for global grøn omstilling skal fokusere på at gennemføre vores politik internationalt. Danmark skal være frontløber i den globale grønne omstilling som et godt eksempel hjemme og som foregangsland i internationale forhandlinger og med teknologisk og udviklingsmæssig bistand.

Ministeriet sætter helt grundlæggende den politiske ramme for andre ressortområder. dermed overtager ministeriet for grøn omstilling den rolle, som finansministeriet har i dag som rammesættende for regeringens arbejde.

Ministeriet for Grøn Omstilling sætter helt grundlæggende den politiske ramme for andre ressortområder. Det betyder, at alle politiske tiltag af relevans i de øvrige ministerier skal være inden for rammen af Ministeriet for Grøn Omstillings overordnede mål og godkendes i dette ministerium. Dermed overtager Ministeriet for Grøn Omstilling den rolle, som Finansministeriet har i dag som rammesættende for regeringens arbejde.

En af de fire ministre sidder i regeringens koordinationsudvalg.

Prioriteter:

Danmarks bidrag til en verden fri for klimakrise
Danmark skal hurtigst muligt omsætte Parisaftalen, FN’s verdensmål, internationale naturmål mv. til dansk politik. For at undgå en forværring af klimakrisen i fremtiden skal Danmark yde et ambitiøst og generøst bidrag til den fælles indsats for at sikre en beboelig klode i fremtiden.

Et Danmark med respekt for natur, miljø og klima
Danmark skal være fossilfrit og omstille samtlige af samfundets sektorer til minimal klimabelastning senest i 2035 som det første af verdens industrialiserede lande. Vi skal opføre, hvad der svarer til én stor havvindmøllepark om året frem mod 2030 og forbyde salget af nye fossile biler i 2025. Landbruget skal være 100 procent økologisk og minimere sin klimabelastning markant inden 2040. Danmark skal tilbage i den grønne førerposition og være det land, der udvikler morgendagens grønne løsninger. Derfor skal forskning i grønne og innovative løsninger opprioriteres markant - bl.a. ved at investere 1,5 mia. om året i energiforskning.

Et land i balance – ikke konkurrence – med økosystemerne
Ministeriet skal arbejde målrettet for at sikre og forbedre livsvilkår for natur, miljø og dyreliv. Ministeriet vil arbejde for, at vi som samfund kan nyde godt af ren luft, rent vand, rene fødevarer og en langt mere fri, rig og vild natur, end vi har i dag – både til lands, til havs og i vores byer.

En grønnere verden
Danmark har som et velstående samfund med stort forbrug et medansvar for den globale grønne omstilling. Ministeriet skal spille en aktiv rolle i store internationale aftaler og her arbejde for, at vi får nogle resultater, der er bedst for hele verdenssamfundet. EU er en af de vigtigste aktører i den globale grønne omstilling, og ministeriet skal presse på for, at EU tager sit historiske ansvar for klimakrisen på sig og bidrager til sikring af en stærk grøn politik internt i EU såvel som globalt. Det indebærer bl.a. at vi arbejder for formelle globale beskyttelsesmekanismer for folk på flugt fra klimakrisen, som i dag ikke har nogen status i flygtningekonventionen.

Investeringer for 20 mia. kr. til grøn omstilling årligt
Ministeriet for Grøn Omstilling skal planlægge en offentlig investering på 20 mia. kr. årligt i grøn omstilling af det danske samfund. De 20 mia. kr. skal i første omgang sikre, at følgende mål nås ved disse investeringer:

 

100 procent vedvarende energi – mål:

 • Udvindingen af fossile brændsler skal afvikles over en 10-årig periode
 • Danmark skal være et fossilfrit samfund på 100 procent vedvarende energi i 2035
 • Drivhusgasudledningen skal være reduceret med mindst 100 procent senest i 2040


100 procent vedvarende energi – investeringer:

 • Mere vedvarende energi: min. 1 GW (hvad der svarer til en stor havvindmøllepark) om året: Vind, bølgeenergi, sol, geotermi, biogas, brint, methanol mv.
 • Investering i at udfase biomasse, så den er fortrængt til et minimum i energiforsyningen inden for 10 år
 • Ombygning af energisystemet: flere varmepumper, infrastruktur, energilagring mv.
 • Massive energibesparelser i industri og bygningsmasse


Omlægning af landbruget – mål:

 • 100 procent økologi senest 2040
 • Et landbrug med minimal klimabelastning senest 2040
 • Et miljømæssigt, socialt, innovativt og økonomisk bæredygtigt landbrug


Omlægning af landbruget – investeringer:

 • Omlægning fra animalsk til overvejende plantebaseret produktion
 • Udvikling af nye dyrkningsmetoder og afgrøder
 • Opkøb af landbrugsjord, der skal omlægges til natur


Fossilfri transport – mål:

 • Fossilfri kortdistance transport i 2035
 • Stop for salg af nye fossilbiler senest i 2025
 • Elektrificeret kollektiv transport i 2030


Fossilfri transport – investeringer:

 • Sænk elafgift for elbiler, flere ladestandere til elbiler og elbusser, fuldbilsrabat og gratis elbiler over Storebælt, grøn firmabilskat
 • Fossilfri vej- og søtransport i 2025
 • Penge til bedre cyklisme
 • Roadpricing


Forurening – mål:

 • Affaldsfrit samfund i 2040


Forurening – investeringer:

 • Hæv jordforureningspuljen til 2 mia. kr. årligt
 • Genanvendelsesteknologier, pantsystemer mv.