Ministeriet for Kunst, Kultur og Livssyn

Kunst og kultur er vores kritiske eftertænksomhed og grundlaget for vores forestillingsverden. Kunsten og kulturen kan spille en langt større og mere vital samfundsmæssig rolle, end de gør i dag. Vi skal blive langt bedre til at forløse kulturens og kunstens forandrings- og fornyelseskraft.

kunst, kultur og livssyn skal være et tværpolitisk fokus, og vi skal anskue kunst og kultur som en investering – ikke en udgift. kulturområdet rummer potentialet til at være laboratoriet, hvor nye, kritiske og nødvendige løsninger udvikles og testes.

Derfor skal Ministeriet for Kunst, Kultur og Livssyn gøre området til et tværpolitisk fokus, der anskuer kunst og kultur som en investering – ikke en udgift. Kulturområdet rummer potentialet til at være laboratoriet, hvor nye, kritiske og nødvendige løsninger udvikles og testes. Der skal være plads til både den smalle kunst og populærkulturen, til den fine gastronomi og til måltidet som den fællesnævner, alle mennesker deler. Vi skal have et levende og kreativt vækstlag, hvor der er plads til at eksperimentere og begå fejl. Kunst og kultur skal være en central del af alle danskeres liv, som vi ikke kun møder på vores kulturinstitutioner, men også på vores arbejdspladser, i børnehaven, på ungdomsuddannelsen, biblioteket og på hospitalet og plejehjemmet.

Ministeriet har det primære ansvar for kunst og kultur, sport og idræt, public service og frie medier samt trossamfund og livssyn.

Ministeriet sidder i regeringens koordinationsudvalg.

Prioriteter:

Ny kulturlov og en årlig kulturmilliard
Danmark skal have en egentlig kulturlov, ligesom man bl.a. har det i Norge. Kulturloven skal fremme en bred og sammenhængende kulturindsats. En årlig kulturmilliard skal sikre, at danskerne får adgang til mere og bedre kultur – uanset hvor i landet man er. Derudover skal de årlige 2 procents nedskæringer på vores kultur- og kunstinstitutioner ophøre.

Gratis kultur til udsatte børn og unge og nyankomne flygtninge
Kulturlivet skal åbnes op for de grupper, som på mange måder er længst fra det. Adgang til kunst og kultur må ikke være betinget af økonomiske ressourcer og social status. Alle skal have mulighed for at gøre brug af kulturtilbud og nyde vores kulturarv ved, at vi giver langt flere mulighed for at blive naturlige brugere af kunst og kultur. Vi vil derfor støtte børn og unge i udsatte områder med et kulturklippekort på 1.000 kr. Derudover vil vi give flygtninge, der kommer til Danmark, fri adgang til museer, teatre og idrætsklubber i deres to første år i landet. Det vil give dem mulighed for at blive aktive medborgere og for at lære Danmark at kende.

National huskunstnerordning
For at kunsten og kulturen kan indfri sit store potentiale skal vi invitere dem inden for i vores samfundsinstitutioner. Derfor vil vi indføre en frivillig huskunstnerordning i alle vores fælles rum. Huskunstnerne lønnes af staten i en periode på to-tre måneder, og ordningen består af fx 500 kunstnere, der roterer mellem eksempelvis hospitaler, biblioteker og uddannelsesinstitutioner. Vi vil desuden sikre en fast huskunstnerordning på Christiansborg, som skal undersøge magten indefra og bruge kunsten til at dokumentere den politiske udvikling, skelsættende begivenheder og folketingsvalg. Ambassaderne skal også facilitere ophold for kunstnere på danske ambassader i udlandet i kortere eller længere perioder. Dette gælder også for ambassader i lande, hvor der ikke er kulturinstitutter. Ambitionen er at skabe en slags ny og udvidet residency-ordning, hvor danske og udenlandske kunstnere kommer til at arbejde i, bo med og blive en naturlig del af hverdagen hos udenrigstjenesten.

Kulturdiplomati
Alle større danske ambassader skal have en kulturattaché eller have kultur som en central del af den diplomatiske portefølje. Attachéen skal på uformel og nytænkende vis være med til at skabe nye og kreative relationer mellem Danmark og andre lande. Koordination og generel opgavevaretagelse håndteres af Dansk Kulturinstitut.

Kreativitet på uddannelserne
Alle børn skal have chancen for at dyrke og udvikle evner inden for musik, kunst, håndværk eller andre kreative færdigheder. Vi vil derfor gøre de kreative fag (musik, billedkunst, håndværk og design) obligatoriske for alle folkeskolens årgange. Ministeriet skal i samarbejde med andre relevante ministerier desuden udvikle særlige programmer og undervisningsforløb, der har til formål at understøtte og stimulere børns og unges kreative evner. Dette arbejde skal også indeholde et bud på en egentlig HKX (højere kunstnerisk studentereksamen) – en ungdomsuddannelse med selvstændigt fokus på kunstneriske kundskaber. De kunstneriske uddannelser skal atter placeres under Ministeriet for Kunst, Kultur og Livssyn.

Styrk den mediebårne offentlige samtale
Medierne skal sprede troværdig viden, levere kritisk og konstruktiv journalistik og facilitere debat, dialog og diskussion. Offentlig debat og oplysning er uundværlig i et sundt demokrati, men den digitale udvikling udfordrer de traditionelle medier. Vi vil støtte innovation og ændre mediestøtten, så alle medier sidestilles uanset platform. Vi vil have fair og økonomisk lige vilkår på tværs af alle formater, og derfor vil vi momsfritage alle medier – ikke kun de trykte. Danmark skal have en stabil, stærk og udbygget public service- institution, der kan være samlingspunkt, skabe kulturelle fællesnævnere og stå for upartisk, demokratisk oplysning. Derfor vil vi ikke skære i DR’s budget. DR’s politiske uafhængighed skal forbedres, armslængdeprincippet styrkes, og bestyrelsen skal i fremtiden udpeges af et uafhængigt nævn. Vi vil afskaffe licensen og indføre en særskilt medieskat, eksempelvis inspireret af den finske model.

Ligestilling af tros- og livssynssamfund
Vi vil have mere ligestilling mellem folkekirken og de anerkendte trossamfund, mens livssynssamfund skal anerkendes på lige fod med trossamfund. Alle danskere – med deres forskellige tro og livssyn – skal have mulighed for at føle sig hjemme og anerkendt i det danske samfund og i deres tro.