Ministeriet for Økonomisk Bæredygtighed

Ministeriets ressortområder er økonomi, statens finanser, finans- og banksektoren samt ligestilling. Vi ønsker et markant anderledes fokus i den økonomiske styring af Danmark. Et ensidigt fokus på vækst skal erstattes af fokus på social bæredygtighed og grøn omstilling. Det forudsætter et definitivt opgør med konkurrencestaten og den dominerende, neoliberale økonomiske tænkning, der har præget Danmark de seneste årtier.

Ministeriet for Økonomisk Bæredygtighed vil få to ministre:

  • Ministeren for økonomisk bæredygtighed
  • Ministeren for ligestilling og finansiel stabilitet
Ministeren for økonomisk bæredygtighed skal styrke balancen mellem den økonomiske, sociale og grønne bundlinje og sikre, at vækst og velstand ikke skabes på bekostning af mennesker og miljø.

Ministeren for økonomisk bæredygtighed skal styrke balancen mellem den økonomiske, sociale og grønne bundlinje og sikre, at vækst og velstand ikke skabes på bekostning af mennesker og miljø. Ministeriet vil få til opgave at sørge for, at den førte politiks konsekvenser for hhv. den økonomiske, sociale og grønne bundlinje vil indgå i ministeriets fremtidige beregninger, analyser og prognoser. Konkret skal BNP som

mål for samfundsudviklingen erstattes af de tre bundlinjer, ligesom det nuværende finansministeriums regnemodeller skal erstattes af nye og bedre modeller.

Ministeren for ligestilling og finansiel stabilitet skal overvåge, regulere og omstrukturere den finansielle sektor. Ministeren skal bekæmpe spekulationsøkonomi og modvirke en ny finanskrise, hvor almindelige borgere betaler regningen. Ministeren er også ansvarlig for, at Danmark går forrest, når det kommer til global økonomisk regulering. Ministeren skal i det hele taget arbejde for et Danmark i balance – finansielt såvel som ligestillingsmæssigt. En central opgave for ministeren bliver derfor også at sikre reel ligestilling.

Ministeren for økonomisk bæredygtighed vil få fast plads i koordinationsudvalget.

Prioriteter:

Den offentlige sektor i front på grøn omstilling
Offentlige indkøb udgør omkring 15 procent (ca. 310 mia. kr.) af Danmarks BNP og skal i langt højere grad bruges til at drive den grønne omstilling frem. Ved en yderligere fokusering af offentlige indkøb på produkter og services, der er gode for klima, miljø og økonomi, kan vi reducere miljøbelastningen og fremme udviklingen af nye ressourceeffektive teknologier. Derfor skal ministeriet nedsætte et nyt Center for Bæredygtige Indkøb, der skal samle indsatsen og systematisk overse omstillingen mod 100 procent bæredygtige indkøb i løbet af næste regeringsperiode. Samtidig skal vi indtænke social ansvarlighed, arbejdsmiljø og etiske regler.

Indfør tre bundlinjer
En væsentlig mærkesag for Ministeriet for Økonomisk Bæredygtighed bliver at benytte de tre bundlinjer som den metode og rettesnor, der anvendes til at opgøre og vurdere samfundsudviklingen i Danmark. Udviklingen mod et mere bæredygtigt Danmark vil hvert år blive uafhængigt vurderet af Danmarks Statistik, mens al data og alle analyser bliver lagt offentligt frem. Ministeriet skal endvidere overse genindførslen af Det Grønne Nationalregnskab.

Nye regnemodeller
Ministeriet for Økonomisk Bæredygtighed skal i samarbejde med Ministeriet for Social Retfærdighed og Ministeriet for Grøn Omstilling udvikle nye regnemodeller, der indregner dynamiske effekter fra velfærdsinvesteringer, som fx de langsigtede, positive effekter af flere investeringer i forebyggelse på sundhedsområdet, uddannelse, bedre daginstitutioner og grøn omstilling.

Reform af bank- og finanssektoren
Ministeriet vil arbejde målrettet for at skabe en mere stabil finanssektor, et mere stabilt boligmarked, større lighed, og for at gevinsten fra finanssektoren også tilfalder fællesskabet og ikke kun bankernes aktionærer. Ministeriet for Økonomisk Bæredygtighed vil derfor have følgende prioriteter:

  • Staten skal stabilisere finanssektoren ved at dele finans- og banksektoren op i to separate sektorer: en sektor med almindelige forretningsbanker og en anden sektor med ansvar for øvrige finansielle institutioner.
  • Ministeriet skal blandt andet arbejde for at øge bankernes kapitalkrav og afskaffe muligheden for, at banker kan få lavere kapitalkrav ved at lave fiktive og uigennemsigtige risikovægte på deres aktiver.
  • Nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal undersøge og afdække andre måder at indrette det finansielle system på i bred forstand. Arbejdsgruppen skal have mandat til at kunne stille forslag, der spænder fra justeringer i låneregler og højere kapitalkrav over begrænsninger på aflønningsregler og finansielle kontrakter til et helt nyt pengesystem og en anden måde at strukturere bankerne på.

Reel ligestilling
Vi vil etablere en ligelønspulje i forbindelse med en trepartsforhandling, som skal sikre reel ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Desuden vil vi arbejde for kønskvoter i bestyrelser, øremærket barsel til fædre samt indførelse af økonomiske sanktioner til arbejdsgivere, der ikke lever op til ligelønsloven.

En fair verdensøkonomi
Når 42 mennesker ejer det samme som den fattigste halvdel af Jordens befolkning, er der noget grundlæggende galt. Danmark skal insistere på strengere regulering og overvågning af de globale finansielle markeder og sætte skub i globale reformtiltag. Globale økonomiske institutioner skal demokratiseres. Ministeriet skal sætte global minimumsløn på dagsordenen i alle relevante internationale fora, ligesom vi har nye krav til handelspolitik, fair fordeling af virksomheders overskud, eftergivelse af gæld, globalt skattesamarbejde samt en global milliardærskat.