Justits- og Frihedsministeriet

Ministeriet har ansvar for justits-/retsområdet, forebyggelse, resocialisering og offerhjælp. Vi ønsker at styrke retsstaten, retssikkerheden og respekten for borgernes universelle frihedsrettigheder.

Den grundlæggende vision for Justits- og Frihedsministeriet er at skabe grobund for en genoprettende retfærdighed i det danske retssystem set i et bredt perspektiv. Det skal ske gennem en række initiativer, der primært fokuserer på:

  • En markant forbedring af den forurettedes retsstilling
  • En holdningsændring til, hvorfor og hvordan vi straffer

Vores retspolitik vil i højere grad komme til at bygge på (rets)fornuft end på (rets)følelse. Justits- og Frihedsministeriet skal arbejde tæt sammen med en række andre ministerier, da sociale og pædagogiske tiltag samt uddannelse og jobtræning er afgørende for at mindske håbløsheden og holde mennesker ude af kriminalitet. Ministeriet skal sikre, at den forebyggende fase opprioriteres, da det præventive arbejde skal starte tidligere.

vi skal altid kunne stole på, at staten ikke misbruger sin magt, men værner om alle menneskers demokratiske frihed og rettigheder. det gælder både, når det handler om at sikre alles ret til at leve, bo, tro, mene, tænke og klæde sig, som man vil.

Samtidig har alle, der lever, bor og/eller arbejder i Danmark og banker på vores dør som flygtning, har krav på en stærk retsstat, der skaber tryghed og sikkerhed. Vi skal altid kunne stole på, at staten ikke misbruger sin magt, men værner om alle menneskers demokratiske frihed og rettigheder. Det gælder både, når det handler om at sikre alles ret til at leve, bo, tro, mene, tænke og klæde sig, som man vil, og når det handler om alles ret til at indgå i samfundet på lige vilkår med andre og om at beskytte alle borgere mod overvågning og misbrug af personlige data.

Prioriteter:

Meningsfuld straf
Den bedste justits- og retspolitik er den, der forhindrer kriminelle handlinger i at opstå. Logikken i ministeriet er, at fængselsstraf ikke er en vej til mindre kriminalitet eller bedre muligheder for den kriminelle eller den forurettede. Vi skal derimod skabe et straffesystem, der bygger på genoprettende retfærdighed, og vi skal væk fra troen på, at straf i meningsfuld grad kan forebygge kriminalitet. Alternativer til fængselsstraf, såsom samfundstjeneste og afsoning i fodlænke, er det mest effektive middel til at forebygge ny kriminalitet. Derudover skal vi sørge for, at personer ikke straffes yderligere af de barrierer, de møder, når de kommer ud af fængslet.

Serviceeftersyn af retsstaten
Det er afgørende for ministeriets arbejde, at alle mennesker er lige for loven og nyder godt af de samme frihedsrettigheder uanset socioøkonomisk baggrund, etnicitet eller boligområde. Justits- og Frihedsministeriet vil få til opgave at lave et omfattende eftersyn af danskernes retssikkerhed og tilbagerulle gældende love og regler, der underminerer borgernes frihedsrettigheder eller forskelsbehandler mennesker i strid med helt grundlæggende retsprincipper.

Afkriminaliser narkotika og legaliser cannabis
Mennesker, der udvikler narkotikamisbrug, skal ikke straffes. De skal hjælpes. Derfor vil vi afkriminalisere al narkotika. Det vil forbedre forholdene for den enkelte misbruger, og vi vil kunne bruge alle de ressourcer, vi i dag spilder væk på at forfølge narkotikamisbrugerne, til langt bedre formål. Samtidig vil vi legalisere cannabis fuldstændigt, hvilket vil være til hjælp for de mange cannabisbrugere- og misbrugere. Ved at lade staten overtage salget af cannabis fjerner vi også en væsentlig del af bandernes indtægtskilder, samtidig med at fællesskabet kan bruge indtægterne fra statssalget af cannabis til gode formål.

Bedre hjælp til ofre for kriminalitet
Det skal være en mærkesag at tage bedre hånd om personer, der har været udsat for forbrydelser. Ofre for kriminalitet skal guides bedre igennem den proces, der følger efter forbrydelsen, men de skal også have flere rettigheder. Derfor skal ministeriet arbejde for at sikre en udvidet juridisk beskyttelse samt tilstrækkelige midler og ressourcer, så ofrets retssikkerhed og krav på hjælp kan imødekommes.

Mindre overvågning og bedre datasikkerhed
Danskerne udsættes i stigende grad for overvågning, logning og misbrug af egne data. Det er uværdigt for en retsstat, at den ikke på tilfredsstillende vis beskytter sine borgere mod disse overgreb og endda selv begår dem. Justits- og Frihedsministeriet får i samarbejde med Ministeriet for Digital Forbedring til opgave at styrke datasikkerheden i offentlige IT- systemer, øge borgernes adgang til og kontrol med egne data og sikre, at ingen udsættes for masseovervågning og ulovlig logning.

Ligebehandling og tryghed for minoriteter
Formelle rettigheder og reel ligebehandling og ligestilling skal gå hånd i hånd. Ministeriet skal eksempelvis modarbejde ubevidst etnisk profilering i politiets indsatser og sikre effektiv indsats for LGBT-personer også i asylsystemet.

Demokratisk kontrol med efterretningstjenester
Vi ønsker, at vores efterretningstjenesters beføjelser er klart definerede og langt mere demokratisk kontrollerede. Enhver demokratisk debat samt vedtaget lovgivning om overvågning, efterretning og antiterrorindsatser bør ske på et oplyst grundlag. Dette grundlag eksisterer ikke i dag, og derfor vil vi nedsætte en kommission, der skal foretage en bred undersøgelse af området. Undersøgelsen bør munde ud i en vurdering af retssikkerhedens tilstand, opstille principielle overvejelser og fremsætte konkrete anbefalinger til at fremtidssikre retsstaten og retssikkerheden i Danmark. Indtil kommissionen kommer med en beretning, vil vi udvide den parlamentariske og tilsynsmæssige kontrol med efterretningstjenesterne. Det indbefatter, at alle folketingspartier fremover er repræsenteret i Udvalget Vedrørende Efterretningstjenesterne, og at udvalgets sekretariatsbistand styrkes. Desuden skal Tilsynet Med Efterretningstjenesterne styrkes væsentligt og tildeles som minimum samme kompetencer og reaktionsmuligheder, som en række andre europæiske landes tilsyn har.