Udenrigsministeriet

Ministeriets primære fokus vil være at skabe bedre muligheder internationalt for at løse menneskehedens to altoverskyggende udfordringer i det 21. århundrede: klimakrise og ekstrem ulighed. Det kræver et nyt globalt værdisæt med langt større ansvar, solidaritet, ligeværd, medmenneskelighed og en generationskontrakt om ikke at ødelægge livsgrundlaget for hinanden og vores børn.

Udenrigsministeriet lægges sammen med det nuværende forsvarsministerium og vil have tre ministre:

  • Udenrigsminister
  • Minister for udvikling og global retfærdighed
  • Minister for Nordatlanten

Udenrigsministeren repræsenterer Danmark internationalt og vil fokusere på internationale relationer, national sikkerhed, samarbejde, større udenrigspolitiske spørgsmål og krisehåndtering samt fredsskabende arbejde. Ministeren er også europaminister altså ansvarlig for vores europæiske samarbejde, ligesom ministeren har ansvaret for Forsvaret.

Ministeren for udvikling og global retfærdighed vil arbejde strategisk med langsigtet udvikling og samtidig have ansvaret for, at Danmark går i front med at adressere den globale strukturelle ulighed og det internationale systems massive demokratiske underskud.

Ministerposten for Nordatlanten vil rotere på skift mellem Danmark, Færøerne og Grønland og varetage rigsfællesskabets interesser.

Prioriteter:

Opgør med militær aktivisme
De seneste to årtiers danske militære aktivisme kalder på et akut kursskifte. Forebyggelse og politiske løsninger – ikke militære – skal være i centrum. Vi vil kun deltage i militære operationer, der beror på et klart folkeretligt mandat. NATO skal tilbage til udgangspunktet som forsvarsalliance og prioritere fredsmægling, infrastrukturelle indsatser og deltagelse med specialstyrker ved forebyggende indsatser. De samlede forsvarsudgifter må ikke overstige 1 procent af BNP, og Irak-kommissionen skal øjeblikkeligt genåbnes.

En stærkere udenrigstjeneste
Udenrigstjenesten er blevet skåret markant de senere år, og det er skadeligt for Danmarks mulighed for at udøve indflydelse og skabe en bedre verden. Vi vil tilføre en halv milliard kroner og styrke udenrigstjenesten, som skal ændres grundlæggende, og fokusere på diplomati og forebyggelse og ikke på at sælge danske produkter. Vi vil erstatte forsvarsattachéer med kulturattachéer og styrke fredsskabende og -opbyggende indsatser, som fokuserer på at skabe og bygge fred.

vi vil fordoble udviklingsbistanden og sikre, at den går til verdens fattige og mest udsatte mennesker, både til langsigtet udviklingsbistand og til humanitære formål.

Fordobling af udviklingsbistanden
Dansk udviklingsbistand ligger p.t. på det laveste niveau i 30 år, og i flere år har Danmark været det land i verden, der har modtaget flest danske bistandskroner. Vi vil fordoble udviklingsbistanden og sikre, at den går til verdens fattige og mest udsatte mennesker, både til langsigtet udviklingsbistand og til humanitære formål. Vores fokusområde vil være investeringer i sundhed, uddannelse og kvinders rettigheder. Ministeriet vil desuden prioritere demokratiudvikling og derfor blandt andet sende skatteeksperter til de udviklingslande, der efterspørger det, for at hjælpe med at opbygge effektive skattesystemer. Vi skal samtidig styrke Danmarks multilaterale bistand gennem FN og EU.

Et mere demokratisk EU
Europa står i en brydningstid, og de næste år bliver afgørende for projektets overlevelse. Vi vil gøre op med Danmarks fodslæbende politik over for EU og engagere os helhjertet i udviklingen af et nyt demokratisk, åbent og solidarisk EU. Ministeriet skal arbejde for alle EU’s 500 millioner borgere og ikke fokusere på snævre danske interesser. Udviklingen af EU kræver demokratiske reformer, en social dimension og en New Green Deal med massive investeringer i den grønne omstilling. EU skal være en del af løsningen på de mange grænseoverskridende problemer og udfordringer som klimakrise, skattely, migration og flygtninge. Men det forudsætter, at kontrakten fornys, og at borgerne inddrages i mere åbne processer.

udenrigsministeriet skal arbejde for oprettelsen af en international klimadomstol, som skal kunne dømme lande og virksomheder, der forurener i et omfang, der forringer chancerne for at undgå klimakrisen.

Globalt grønt ansvar
I tæt samarbejde med Ministeriet for Grøn Omstilling skal Udenrigsministeriet arbejde for oprettelsen af en international klimadomstol, som skal kunne dømme lande og virksomheder, der forurener i et omfang, der forringer chancerne for at undgå klimakrisen. Vi har en særlig forpligtelse over for de mest sårbare og udsatte lande og borgere, og derfor skal vi med klimabistand sikre, at regningen for vores økonomiske udvikling, industrialisering og overforbrug ikke efterlades til verdens fattigste. Den danske regering og et mere progressivt EU skal gå i front for den grønne omstilling, sikre mere skov, en global grøn omlægning af landbruget, en indsats for at stoppe madspild, en global afvikling af fossile brændsler, et fuldt stop for fossil støtte i 2020, mere bæredygtig turisme og internationale flyskatter.