Ministeriet for Digital Forbedring

Ministeriets ressortområder vil være IT-infrastruktur og -systemer, digitalisering og digitale frihedsrettigheder.

Stadig flere mennesker er i deres hverdag afhængige af internettet, IT-systemer og digitale hjælpemidler. Produktion, analyse, samkøring og genanvendelse af data kræver en offentlig og politisk debat om, hvad digitalisering og data bør, kan og skal bruges til.

det bliver ministeriet for digital forbedrings primære opgave at nytænke måden, hvorpå vi tænker politik, digitalisering og data.

Derfor ønsker Alternativet at oprette et nyt ministerium for digital forbedring, der skal videreudvikle Danmarks digitale infrastruktur og sikre borgernes retssikkerhed i en digital tidsalder. Det bliver Ministeriet for Digital Forbedrings primære opgave at nytænke måden, hvorpå vi tænker politik, digitalisering og data. Vi skal skabe et Danmark med en stærk, sikker og veludviklet digital infrastruktur, hvor alle borgere har adgang til en hurtig og stabil internetforbindelse, kontrol over egne data samt grundlovssikrede digitale rettigheder.

En del af udviklingen af nye digitale løsninger, styresystemer og ydelser kan bl.a. ske gennem åbne processer, hvor brugere kan bidrage til produktudviklingen ud fra principper om open source og digital borgerinddragelse. Ministeriet vil få til opgave at øge Danmarks viden om IT og digital infrastruktur, ligesom det vil få ansvaret for at implementere nye offentlige IT-systemer og digitale løsninger ud fra principper som Privacy By Design og Security By Design. Sidst, men ikke mindst, har ministeriet – sammen med Justits- og Frihedsministeriet og Demokrati- og Indenrigsministeriet – en væsentlig, demokratisk opgave i at sikre, at danskernes retssikkerhed forbliver intakt, mens nye platforme, styresystemer og digitale redskaber udbredes og implementeres i danskernes hverdag.

Prioriteter:

Digitale frihedsrettigheder
Borgernes lige og frie mulighed for at færdes og kommunikere digitalt på tværs af
landet er hjørnestenen i en sund demokratisk infrastruktur. Derfor vil ministeriet arbejde målrettet for, at danskerne får tildelt formelle digitale borgerrettigheder. Vi vil sikre danskeres ret til privatliv på internettet, ret til højhastighedsadgang, reel ret til egne data, ret til ikke at blive udsat for masseovervågning samt ret til, at al overvågning skal bero på en tidsbegrænset dommerkendelse.

Dataetisk Råd
Spørgsmål om privatliv, overvågning, datasikkerhed og kunstig intelligens er allerede højaktuelle i Danmark og vil kun blive mere relevante i fremtiden. Derfor vil Alternativet – inspireret af Etisk Råd – nedsætte et Dataetisk Råd, der skal arbejde med etiske spørgsmål, der relaterer sig til IT og digitalisering, eksempelvis forholdet mellem statens adgang til oplysninger om borgerne og borgernes ret til privatliv.

Uafhængigt og styrket Datatilsyn med IT-havarikommission
Datatilsynets ressourcer til tilsynsføring med danske virksomheder og myndigheders datahåndtering skal i overensstemmelse med persondataforordningen øges markant. Tilsynet skal desuden have tilknyttet en IT-havarikommission, der skal have til opgave at afdække tidligere IT-brister og understøtte, at erfaring overføres til fremtidig praksis. IT- havarikommissionen skal ligeledes se på (eventuelle fejl-) investeringer og implementering af større offentlige IT-løsninger, så vi mere systematisk kan lære af de mange fejl og mangler ved bl.a. Sundhedsplatformen og Skats EFI-system.

Nye principper for fremtidssikret digitalisering
Det offentlige skal tage et større ansvar for at udvikle opfindsomme, gennemsigtige og langtidsholdbare IT-løsninger i samarbejde med brugere og borgere. Data og systemer må ikke ejes og styres af udenlandske IT-giganter, som opererer uden for dansk og europæisk lov og kontrol. Fx skal kildekoden ved nye IT-løsninger gøres åben for alle, ligesom retten til egne data og dermed kontrol over ens eget privatliv indarbejdes i det tekniske design af de systemer, som borgerne benytter i deres kommunikation med det offentlige.

Specialstyrke i cybersikkerhed
Ministeriet skal have tilkoblet en cybersikkerhedsenhed, der skal sikre, at alle løsninger udnytter de nyeste sikkerhedsmodeller. Denne enhed skal bestå af eksperter i digital produktudvikling og sørge for, at Danmark konstant er på forkant med den bedste måde at udvikle digitalt bæredygtige løsninger på.