Gode sociale indsatser skaber gode liv

I Danmark har vi på mange områder opbygget et stærkt og trygt velfærdssamfund. Alligevel står vi i dag med nogle alvorlige sociale udfordringer: Uligheden stiger, der er blevet flere hjemløse, og mange danskere er ramt af misbrug, mistrivsel, ensomhed, stress eller depression.

Alternativets vision er at skabe et samfund, der giver alle mennesker muligheden for at skabe sig det gode, meningsfulde liv. Derfor vil vi arbejde for et Danmark, der er langt mere økonomisk lige og langt mere ligeværdigt. Vi vil modarbejde social marginalisering, diskrimination og social uretfærdighed, og vi vil arbejde for at reducere økonomisk ulighed på alle samfundsniveauer.

Afskaf og modarbejd fattigdomsydelser

Kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen skaber fattigdom og ulighed i Danmark. Ifølge VLAK-regeringen selv ventes antallet af børn, der vokser op i fattigdom at blive fordoblet pga. kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Derfor vil Alternativet rulle disse love tilbage. Samtidig vil vi i kommunerne arbejde for forbedre støtten og tilbuddene til børn, der vokser op i fattigdom, så de for eksempel kan deltage i sport og fritidsaktiviteter.

Genindfør fattigdomsgrænsen

Da regeringen skiftede i 2015 blev fattigdomsgrænsen afskaffet, hvilket har gjort det sværere at måle udviklingen i fattigdom i Danmark. Derfor vil Alternativet genindføre fattigdomsgrænsen, så vi lettere kan følge og bekæmpe udviklingen af fattigdom og ulighed. Indtil da vil Alternativet arbejde for, at kommunerne gå forrest ved på eget initiativ at følge og bekæmpe fattigdom.

Bedre sagsbehandling

Udsatte borgeres retssikkerhed har været et tema de senere år, fordi mange borgere har været udsat for fejl i sagsbehandlinger og manglende tildeling af støtte mv. Den udvikling skal stoppes. Alternativet vil arbejde for, at sagsbehandlere ikke sidder med flere sager, end de kan overskue. Samtidig skal bureaukratiet reduceres, så sagsbehandlere kan tid mere af deres arbejdstid på at servicere borgeren i stedet for dokumentation og kontrol.

Bedre og tidligere indsatser for udsatte børn og unge

Et stigende antal børn anbringes og fjernes igen fra plejefamilier, fordi familierne ikke er ordentligt klædt på til opgaven. Alternativet vil arbejde for, at kommunerne bliver bedre til at matche familier og børn, og at der sker et kompetenceløft omkring de børn, der anbringes i privat pleje. Ligeledes skal der sættes tidligere ind og investeres i sociale indsatser allerede i børns første leveår.

Efterværn og gratis psykologhjælp til unge

Alt for mange unge får ikke den hjælp og støtte de har behov for. Derfor ønsker Alternativet at hjælpe sårbare unge med ond i sindet ved at give dem ret til gratis psykologhjælp.

Integration og medborgerskab

Alternativet ønsker at forbedre integrationen i Danmark, så flere inviteres inden for i fællesskabet. De senere år har integrationsindsatsen især haft fokus på beskæftigelse, og selvom beskæftigelse er vigtig for integrationen, er der behov for flere indsatser. Trivslen og oplevelsen af mening er for eksempel afgørende for at skabe en vellykket integration. I den forbindelse spiller lokalsamfundet og de kommunale rammer en vigtig rolle, fordi det er her, vi for alvor kan byde nye mennesker inden for og bruge mangfoldigheden som en styrke og en ressource i samfundet.

Bekæmp diskrimination og forskelsbehandlingen
Flygtninge og indvandrere skal have de samme rettigheder som os. Derfor indsatsen for at bekæmpe racisme og diskrimination overalt styrkes, så alle føler sig velkommen og respekteret uanset, hvor de bor.

Styrk nære og meningsfulde relationer
Fattigdom er en alvorlig barriere for, at mange flygtninge og indvandrere inkluderes i det øvrige samfund, for eksempel gennem deltagelse i lokale aktiviteter, fællesskaber og fritidsliv. Derfor ønsker Alternativet at afskaffe den lave integrationsydelse, ligesom vi – kommunalt og nationalt – vil arbejde for, at folk på lave sociale ydelser kan at få tilskud til kultur, fritidsaktiviteter, højskoleophold, folkeoplysningstilbud, aftenundervisning mv.

Fokus på iværksætteri og uformelle kompetencer
Mange flygtninge har kompetencer inden for iværksætteri og handel, fordi de har erfaring som købmand, håndværker, frisør etc. En langt mere nuanceret, nysgerrig og muligheds-drevet tilgang i mødet med nye medborgere, kan dermed skabe eta endnu bedre grundlag for såvel inddragelse i lokale fællesskaber som beskæftigelse.

Fokus på psykiske og sociale forhold for børn og familier
En helt ny tilværelse i et nyt land kan være en skrøbelig situation. Vi ønsker et langt større fokus på at støtte op om børn og familiers almene trivsel. Det kan for eksempel ske gennem bedre traumebehandling, flere sociale indsatser og bedre adgang til fritidsaktiviteter og foreningsliv.  

Stærkere iværksætterkultur

For Alternativet er det en mærkesag, at Danmark skal have en stærkere og endnu mere samfundsnyttig iværksætterkultur. Små og mellemstore virksomheder bidrager positivt til innovationen, kreativiteten og beskæftigelsen i både by og land. Derfor vil vi gøre det lettere og mere attraktivt at investere i og starte en iværksættervirksomhed, bl.a. ved at nytænke gamle strukturer og forbedre vilkårene for iværksætteri.

Fradrag for iværksætterinvesteringer

Nye virksomheder bidrager med innovation og arbejdspladser i alle lokalsamfund. Derfor skal det være lettere og mere attraktivt at starte og investere i en iværksættervirksomhed. Alternativet foreslår, at halvdelen af de første 1.000.000 kr., der investeres i andele og unoterede værdipapirer hos iværksættervirksomheder, kan trækkes fra i den skattepligtige indkomst. Er der tale om en iværksættervirksomhed, som af et fagligt udvalg er godkendt som en grøn eller socialøkonomisk virksomhed, skal hele beløbet kunne trækkes fra – altså 1.000.000 kr.

Øget støtte til lokale projekter og ideer

Besparelserne på de såkaldte LAG-midler skal rulles tilbage. LAG-midlerne har stor værdi for lokalsamfund og landdistrikter, fordi de gives som tilskud til lokale aktionsgrupper (LAG’er) og projekter, der skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene. Samtidig vil Alternativet arbejde for, at det gøre det mindre besværligt og bureaukratisk at søge LAG-midlerne.

Iværksætterrugekasser i alle kommuner

For at styrke det lokale iværksætteri vil Alternativet etablere iværksætterrugekasser i alle kommuner, som kombinerer viden, iværksætteri, netværk og talent. Rugekasserne kan etableres på uddannelsesinstitutionerne og skal inddrage undervisere, erhvervsfolk og/eller faglige rådgivere fra lokalområdet, der kan hjælpe med sparring til at idéudvikle koncepter og forretningsplaner. Ved at inddrage professionelle og lokale aktører øges chancen for, at iværksætteren efter endt uddannelse allerede har skabt sit eget job – og måske endda også andres job – i lokalområdet.

Puljen til Grønne Ildsjæle skal genoprettes

Til Alternativets store ærgrelse blev det på finansloven for 2016 besluttet at nedlægge Puljen til Grønne Ildsjæle. Puljens formål var at støtte lokalforankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og projekter understøttede den grønne omstilling. Efter Alternativets opfattelse kan lokale ildsjæle og fællesskaber spille en vigtig rolle i den grønne omstilling, hvorfor Puljen til Grønne Ildsjæle bør genoprettes og tilføres flere midler hurtigst muligt.

Pulje for socialøkonomiske iværksættere og virksomheder

Mange sociale iværksættere og socialøkonomiske virksomheder uden for de store og mellemstore byer bidrager til liv, sammenhængskraft, borgerinvolvering og arbejdspladser, der er af afgørende betydning for lokalsamfundets beståen. Samtidig udgør disse virksomheder ofte et interessant alternativ til de konventionelle virksomheder, fordi der her er lige så meget fokus på den sociale bundlinje som på den økonomiske. Alternativet ønsker derfor at støtten til iværksættere og virksomheder, der bidrager positivt til den sociale bæredygtighed i lokalsamfundet.

Et værdigt ældreliv

Alternativets ældrepolitik handler om at skabe værdige, indholdsrige og meningsfulde liv for ældre og seniorer. Vi ønsker flere varme hænder og mindre bureaukrati i ældreindsatsen. Og vi ønsker at forbedre mulighederne for, at ressourcestærke seniorer kan bidrage til lokalsamfundet med den viden, de kompetencer og den livserfaring, som de har opbygget gennem et langt liv.

Flere ansatte i ældreindsatsen

Alternativet ønsker, at der skal være flere ansatte til at tage hånd om vores ældre medborgere. Vi kan ikke effektivisere os til en bedre ældrepleje. Derfor skal den teknologisk udvikling udnyttes til at skabe en bedre ældrepleje og til at forbedre arbejdsforholdene for de ansatte – ikke til besparelser.

Afskaf minuttyranniet i ældreplejen

En personlig, meningsfuld og fleksibel ældrestøtte kræver først og fremmest, at vi stopper kontroltyranniet og viser tillid til medarbejdernes professionelle og medmenneskelige dømmekraft. Vi skal fra New Public Managements fokus på mål, kontrakter og resultatstyring til et fokus på nærvær, empati, omsorg og medbestemmelse. Kontrol skal udskiftes med tillid og tid til nærvær.

Meningsfulde fællesskaber på tværs af generationer

Plejehjem og ældreboliger skal tilpasses de reelle behov, der sikrer et godt ældreliv. Konkret ønsker Alternativet bl.a. at arbejde for, at flere daginstitutioner, skoler og plejehjem placeres tæt på hinanden. Vi skal i langt højere grad tænke nye boformer og fællesskaber, der rummer flere generationer, ligesom vi skal give mere plads til borgernes individuelle behov og interesser.

Bedre liv for seniorer

Seniorer, der ønsker at gå på pension har opbygget en stor viden og erfaring, som stadig kan skabe værdi i samfundet. Mange seniorer ønsker ikke at slippe arbejdsmarkedet helt, og derfor vil Alternativet eksperimentere med for eksempel delestillinger og mentorjob, hvor seniorborgere kan bidrage til arbejdsmarkedet og lokalsamfundet i det omfang, de ønsker det.

Familie og småbørnspolitik

Alternativet ønsker et samfund, der styrker den menneskelige trivsel og livskvalitet og giver tid og plads til det gode børne- og familieliv. Undersøgelser viser, at danske børnefamilier har vanskeligt ved at få hverdagslivet til at hænge sammen. Alternativet ønsker at styrke balancen mellem arbejds- og familieliv, så der bliver mere tid og plads til at passe og pleje de nære relationer.

30 timers arbejdsuge
Alternativet opfodrer arbejdsmarkedets parter til at sænke arbejdstiden fra 37 timer til 30 timer, hvilket man allerede har indført med succes på flere danske og udenlandske arbejdspladser. Som en af landets største arbejdsgivere mener vi desuden, at kommunerne bør eksperimentere mere seriøst med timebankmodeller og nedsat arbejdstid, så vi sikrer en bedre, sundere og mere familievenlig balance mellem arbejds- og familieliv.

Institutioner af høj kvalitet og faglig frihed
Med en ny styringsmodel ønsker Alternativet at sætte daginstitutionerne mere fri til selv at tilrettelægge hverdagen og bestemme over økonomien. Vi foreslår konkret en generel opgradering af tilskuddet til institutionerne, så der kan sikres minimumsnormeringer i alle daginstitutioner. Dog skal det være det være op til den enkelte institution, hvordan den vil bruge pengene, da vi ikke ønsker endnu mere detailstyring fra Christiansborg.

Skab gode forudsætninger for alle børn
Institutioner med mange tosprogede børn eller børn fra udsatte familier har brug for ekstra ressourcer for at kunne løse deres opgaver. Derfor ønsker Alternativet at afsætte ekstra midler til disse institutioner, så vi som samfund sikrer, at alle børn kan vokse op i trygge rammer, der giver alle lige gode muligheder for at skabe sig det gode liv uanset social baggrund.  

Tværgående forældrevejleder til sårbare familier
Danmark er det dårligste land i norden til at bryde negativ social arv og sikre børn og unges sociale mobilitet. Derfor skal vi investere mere i forebyggelse samt bedre og tidligere indsatser, fordi vi ved, at det både socialt og økonomisk er en god investering for både det enkelte barn og samfundet. Mere støtte til sårbare forældre og familier, også allerede under graviditeten, er noget af det, som Alternativet foreslår for at sikre det gode børneliv.

Ret til omsorgsdeltid
En central forudsætning for bedre fordeling mellem arbejde, familieforpligtigelser og omsorgsopgaver er, at alle borgere får ret til at give omsorg, når livet kræver det. I dag er det muligt at få plejeorlov, når en ægtefælle, samlever, et voksent barn, en forælder eller nær ven har et særligt behov. Vi ønsker at udvide denne ret med muligheden for at tage orlov på flere måder: både fuld tid, deltid og nedsat arbejdstid.

Et levende kunst– og kulturliv

Kunsten og kulturen skal genopdyrkes som et politisk fokusområde. For det første er et levende kunst- og kulturliv er afgørende for, at vi som mennesker og som samfund kan udvikle vores selvindsigt, udsyn og kreativitet. Og for det andet er gode kunst- og kulturtilbud med til at gøre en kommune, en by eller et lokalområde attraktiv at bo og leve i.

Kulturmilliard til hele Danmark

Kulturområdet har alt for længe være nedprioriteret. Alternativet ønsker at rulle regeringens besparelser tilbage, så kulturområdet kommer tilbage på 2015-niveau. Alternativet ønsker derudover at afsætte en kulturmilliard, der skal hjælpe til at genopdyrke kulturen som et politisk fokusområde – og som samtidig skal medvirke til at sikre kunst og kultur i hele landet og til hele befolkningen.

Bedre vilkår for kulturlivet

Kunst og kultur skabes ikke af mursten, men af mennesker. Det princip så vi gerne afspejlet i fordelingen af kulturstøttemidler – både lokalt og nationalt. Derfor vil vi ikke bare øge de eksisterende kulturbudgetter, men også ændre fordelingen af midler, så flere går til kunstnere, projekter og arrangementer.

Styrkelse af biblioteker

Bibliotekerne er en central institution for ethvert lokalområde, der både er en kilde til oplysning og underholdning, men som også fungerer som en slags moderne forsamlings- eller kulturhuse. Overordnet set ønsker Alternativet at styrke ”Udviklingspuljen for Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”, så vi sikrer de lokale bibliotekers overlevelse og udvikling.

Opret flere kulturskoler

Alternativet foreslår, at de danske kulturskoler udvikles, så de opnår samme betydning og relevans for lokalmiljøet som musikskolerne. For eksempel vil vi gøre det muligt for de kommuner, der opretter kulturskoler at få refusion for lærerlønninger, hvor lærere også underviser i andre fag end musik.

Statens Værksteder for Kunst i hele landet

Hvis kunsten skal udbredes til flere dele af landet, er det afgørende at skabe muligheder for, at flere kunstnere kan arbejde i hele Danmark. Derfor foreslår Alternativet, at Statens Værksteder for Kunst tildeles 15 mio. kr. ekstra om året med henblik på at oprette og drive flere værksteder, der skal placeres decentralt rundt omkring i landet.

Et sammenhængende Danmark

Danmark har de senere år gennemgået en udvikling, som har øget afstanden mellem land og by. Især kommunalreformen fra 2007 samt stigende centralisering, nye bosættelsesmønstre samt tab af arbejdspladser, har svækket landdistrikternes evne til at fastholde og tiltrække mennesker og virksomheder. Det skal der ændres på. Alternativet ønsker en udvikling, der kommer hele Danmark til gode, og som gør det attraktivt at leve, bo, arbejde og drive virksomhed i hele landet.

Trafikal ligestilling
Alternativet foreslår, at der indføres fuld trafikal ligestilling i Danmark for at styrke mobiliteten og sammenhængskraften i samfundet. Der skal være bedre balance mellem by og land, og vi skal sikre bedre forhold for arbejdskraft, turisme, erhvervsliv og bosættelse. Samtidig vil vi lokalt arbejde for, at den kollektive trafik udbygges, og at der eksperimenteres mere med ny teknologi, for eksempel førerløse transportenheder.

Bedre uddannelse i hele landet

Besparelserne på uddannelse har en voldsom geografisk slagside, fordi det statistisk set især koster uddannelsessteder uden for de store byer. Alternativet ønsker at rulle de seneste års besparelser på uddannelsesområdet tilbage, fordi vi ved, at gode uddannelsesmuligheder er afgørende for, at byer og kommuner i provinsen kan fastholde og tiltrække borgere, kompetencer og arbejdspladser. Samtidig vil vi også øge investeringerne i uddannelsesområdet, for eksempel ved at øge tilskuddet til højskolerne og investere 800 mio. kr. i at løfte erhvervsuddannelserne.

Flere eksperimenter med nye bo-, bygge- og leveformer

Alternativet ønsker at gøre det langt nemmere for borgere at afprøve forskellige bo-, bygge- og leveformer – både på landet og i byen. Vi vil bl.a. prioritere offentlige investeringer i boligområder og projekter, hvor det sociale, økologiske og kulturelle er sammentænkt i helhedsløsninger designet til gavn for børn og voksne i alle aldre.

Læs hele vores udspil om, hvordan vi skaber sammenhæng og en bæredygtig udvikling i hele Danmark her >