Grundkonceptet fra 2013

Dette skriv er det første egentlige grundkoncept og overordnede værdimæssige og konceptuelle betragtninger, der blev skrevet for Alternativet i 2013.   

Som du kan læse dig frem til, er der efterfølgende blevet skrevet en tids – og handlingsplan på som i november 2014 endte med, at vi afleverede 25.000 vælgererklæringer til indenrigsministeriet. 

Men inden dette (fantastiske) øjeblik indtrådte gik der et langt forarbejde forud. Og inden der; et grundkoncept som hele bevægelsen blev bygget op omkring. Det er dette stykke historie, som du kan læse herunder: 

Det blev kaldt: 
Alternativet – The Alternative
– internationalt parti, en bevægelse og en kulturel stemme. 

Grundkoncept (2013)


Idé: At skabe et generøst, handlingsorienteret internationalt parti med særligt fokus på seriøs bæredygtig omstilling, hverdagsdemokrati og fællesskabets og den enkeltes entreprenante skaberkraft. Et parti der har modet til at forestille sig en radikal anderledes fremtid.

Behov: Der er et markant behov for et progressivt svar på de massive globale udfordringer, der dominerer verden i dag. Fra klima- og ressourcekriser over stigende økonomisk og kulturel ulighed i samfundet til social marginalisering, ensomhed og tab af livs-mening og kulturel identitet.

Disse udfordringer kunne lettere løses, hvis de kom enkeltvis. Men det gør de ikke. De  kommer samtidig og spiller forstærkende ind på hinanden. Reelt er der tale om en dyb, vedvarende og gennemgribende systemkrise.

Derfor er der brug for et mod, en social opfindsomhed og en entreprenant kraft uden historiske fortilfælde, hvis vi skal magte den omstillingsproces, systemkrisen kræver. Hvis ikke vi formår det, vil de nuværende krisebølger kun blive endnu voldsommere, dybere og mere komplekse. Slutresultatet vil være et omfattende systemkollaps, hvis miljømæssige, økonomiske, sociale og kulturelle konsekvenser vil være helt uoverskuelige.

Paradokset er, at samtidig med at udfordringerne nærmest står i kø, har der aldrig før været så mange inspirerende eksempler på at enkeltindivider og grupper af borgere på eget initiativ udvikler konkrete, positive svar på de problemer vi i dag slås med. Mange steder på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er København, Seoul, Durban eller Rio.

Initiativer der er tænkt og skabt nedefra og som ofte udfordre de kendte institutionelle former, samfundssektorer og politiske og økonomiske magtstrukturer. Det helt centrale spørgsmål er, hvordan vi får bredt erfaringerne fra disse lokale initiativer ud til resten af samfundet og dermed får forløst den villighed til bæredygtig omstilling der findes mange steder i dag.

Hos mange af de kulturelle græsrødder, sociale aktivister og iværksættere der står bag disse nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk er der en voksende erkendelse af, at ingen af de tre traditionelle samfundssektorer alene kan løse de globale udfordringer. Markedet kan ikke løse dem alene. Det kan det offentlige heller ikke. Og NGO-sektoren kan heller ikke. Derfor kalder tiden på nye organisatoriske løsningsmodeller.

Der vil givet blive tale om helt nye hybrid-former, der vil trække på det bedste fra de tre gamle sektorer. Fra den private sektor en sund forretningsforståelse, effektivitet og kundeorientering. Fra det offentlige en forståelse for det ”fælles bedste”, kvalitetskrav, borgerinddragelse og samfundsansvar. Og fra NGO-sektoren en viden om, hvad der motiverer mennesker udover løn og magtstatus. Og ikke mindst hvordan man skabe folkelige bevægelser og institutioner der tager samfundsansvar uden at skulle underlægge sig statslige beslutningsprocesser og kontrol.

Disse nye hybridformer, som jeg i det efterfølgende vil kalde fjerdesektor-virksomheder, rummer forhåbentligt kimen til den næste store sociale innovationsbølge. En innovationsbølge med stærke historiske rødder tilbage til den store sociale innovationsbølge i midten og slutningen af det 19. Århundrede i Europa og USA. Hvor man eksempelvis i Danmark og de øvrige nordiske lande så helt nye virksomheds- og institutionstyper som højskolerne, andelsbevægelsen og kooperationsbevægelsen. Det var social innovation nedefra, der skabte den nordiske velfærdssamfund vi kender i dag. Tiden er nu kommet til at gøre det igen.

For at drive en sådan innovationsbølge frem, er der brug for politisk modige, socialt ansvarlige mennesker, der blandt andet er kendetegnede ved at de:

 • Er gode til at lytte og tale med hinanden, er ikke-dominerende og evner at kommunikere i respektfuld øjenhøjde.
 • Stiller åbne og nysgerrige spørgsmål og tænker udogmatisk, modigt og frit.
 • Har indlevelse og forståelse for de dybere sociale og emotionelle behov i samfundet.

Men samtidig også er:

 • Handlingsorienterede, entreprenante, ambitiøse, flittige og drevet af en lyst til at skabe forandring her og nu.

Nogen kalder denne nye samfundsøkonomi økologisk økonomi, andre har givet den navnet ligevægtsøkonomi og andre igen knaphedsøkonomi eller cirkuler økonomi. Kært barn mange navne. Men uanset hvad den nye økonomi kommer til at hedde, vil den givet komme til at forholde sig til så vidt forskellige problemstillinger som behovet for et radikalt nærhedsprincip – at mest muligt bliver skabt og handlet så lokalt som muligt – til hvordan vi som borgere får mulighed for reelt at vurdere den enkelte virksomhed og dens produkter. Er arbejdsvilkårene i orden? Forurener de? Er virksomheden integreret i byen/regionen/landet? Tager de et ekstra socialt ansvar? Skaber de fornyelse og fremdrift i området? Og på landsplan: hvilke rammer sætter vi for forskellige typer virksomheder?Det er sammen med disse mennesker, vi ønsker at skabe ikke bare et nyt internationalt parti men en ny politisk platform, hvor vi sammen kan arbejde hen imod at genfinde en dynamisk balancen med os selv og den planet vi bor på. Det vil kræve, at vi udfordrer det nuværende vækstbegreb og den økonomiforståelse der i dag globalt er den fremherskende. Vi skal tage økonomien og de politiske beslutningsprocesser tilbage til de lokale fællesskaber og sammen begynde at sætte ord, billeder og indhold på den nye økonomiske model, der nødvendigvis må komme efter kapitalismen, som vi kender den i dag.

Alternativet vil som parti og folkeligt politisk laboratorium prioritere at udvikle seriøse overgangsscenarier – både miljømæssigt, økonomisk, socialt og kulturelt – så ambitionen om et bæredygtigt samfund ikke bliver oplevet som enten en trussel mod borgernes personlige frihed eller et stilstandssamfund uden indre dynamik. Alternativet skal være en vital politisk vision, der er garant for at vores børn og børnebørn bliver født ind i en bedre verden, end den vi selv blev født ind i. Hvor vi øger livskvaliteten for den enkelt, samtidig med at vi sænker vores forbrug af klodens begrænsede ressourcer.

Formål:  At skabe et nyt internationalt parti for mennesker, der ønsker at arbejde for en bæredygtig, kulturel mangfoldig og social retfærdig verden. Målet er et entreprenant, kreativt og empatisk samfund, hvor det enkelte menneske alene eller sammen med andre har mulighed for at udforske og udfolde sit talent, sine drømme og ambitioner til gavn for sig selv og for det samfund, vedkommende er en del af.

Værdier: Alternativet som parti og politisk platform tager afsæt i seks kerneværdier, der både skal kendetegne de interne arbejdsprocesser og de konkrete politiske udmeldinger og resultater. De seks kerneværdier og holdninger er:

 • Mod. Mod til at se problemerne i øjnene. Men også mod på den fremtid der er vores.
 • Generøsitet. Alt hvad der deles kan, skal deles med dem, der har lyst.
 • Transparens. Alle skal have mulighed for at se os over skuldrene. Både på gode og dårlige dage.
 • Ydmyghed. Overfor opgaven. Overfor dem, vi står på skuldrene af. Og overfor dem der kommer efter os.
 • Humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen fremdrift. Uden fremdrift intet resultat.
 • Empati. Sæt dig i den andens sted. Se verden derfra. Og skab så løsninger, hvor alle vinder.

Koncept: Alternativet har – som en start – tre politiske hovedfokus:

 • Seriøs bæredygtig omstilling (en ny økologisk økonomitænkning)
 • Levende hverdagsdemokrati (social innovation nedefra)
 • Fællesskabets og den enkeltes entreprenante skaberkraft (iværksætter-mangfoldighed når det er bedst)

Indenfor rammerne af disse tre politiske temaer udvikles der miljømæssige, økonomiske, sociale og kulturelle overgangsscenarier for, hvordan lande som Danmark kan organisere sig som kloge og entreprenante samfund i reel balance med den planet, vi bor på.

Alternativet er startet i Danmark med stærke bånd til de øvrige nordiske lande,  Det er her, vi juridisk har hjemme. Men alle i verden kan blive en del af partiet og den politiske platform, Alternativet er. Den viden og de politiske strategier, der løbende vil blive produceret i regi af Alternativet, vil blive delt med alle, der har lyst til at styrke politisk dialog og innovation, hvor end vedkommende bor, lever og arbejder.

Alternativet vil derfor som en af sine første opgaver skabe en social åben, mangfoldig og netværksbaseret digital platform, hvor viden, kontakter og alternative politiske rollemodel-eksempler kan blive delt og videreudviklet på tværs af verdensdele, lande, byer og klassiske partiideologiske skel. Sideløbende med opbygningen af den digitale platform vil en tilsvarende fysisk platform blive etableret.

Den digitale platform – som vil blive spejlet i den fysiske organisering af Alternativet – vil have en række hovedsektioner:

1) Partiet, Alternativet. Græsrødderne tager den politiske innovation ind på den etablerede politiske scene. Kendetegnede for Alternativet som internationalt parti er blandt andet følgende principper:  a) gennemsigtige beslutningsprocesser b) globalt og lokalt på samme tid (med erfaringsudveksling på tværs af lande) c) opstiller de mest kompetente og entreprenante folk i landet d) direkte opstillinger e) seriøse som beslutningstagere og  f) måles på hvad der gennemføres og fuld accountability.

2) Politik i øjenhøjde: Mødestedet for alle, der kan identificere sig med Alternativets formål og værdigrundlag og har lyst til at dele erfaringer med politisk arbejde og samfundsopbygning med hinanden.

3) Det folkelige politiske laboratorium. Et kreativt og udogmatisk idéværksted for demokratisk innovation.

4) Den kulturelle stemme. Kulturelt og kunstnerisk indblik og udsyn. Her kan litteratur, musik, film, mode, design og alt det derimellem inspirere til ny politisk tænkning og handling.

5) Uddannelse med holdning. Oversigt over uddannelser og uddannelsesprogrammer der allerede i dag ser fremtidens udfordringer lige i øjnene og har modet til at undervise derefter. Men også konkret kursustilbud og træningsprogrammer i eksempelvis kreativ aktivisme, forandringsledelse, samfundsudvikling nedefra og konfliktløsning.

6) Business med hjertet på rette sted. Mødestedet for virksomheder, organisationer, institutioner og tænketanke der arbejder for social ansvarlighed og dynamiske bæredygtige forretningsmodeller. Det er her man kan få hjælp til at udvikle sin forretning, så den både er sund og levedygtig økonomisk OG bidrager positivt til udviklingen af et bæredygtigt samfund.

6) Gode svar og nyt perspektiv. Få på fem minutter visuelt præsenteret de vigtigste udfordringer i verden i dag. Og hvad det kan betyder for dig og din fremtid. Plus gode bog-, magasin- og links-tips fra hele verden.

7) Jobs og nye muligheder. Jobbørs, praktikmuligheder, aktivist-projekter og andre muligheder for involvering. Gratis opslagstavle for alle der søger nye medarbejdere, praktikanter, aktivister og anden form for faglig og politisk opbakning.

Alternativets identitetsprofil er kendetegnet ved:

1)      positiv entreprenant energi

2)      kreativitet

3)      kulturel mangfoldighed

4)      mod til at se problemerne i øjnene

Det er vigtigt for Alternativet at understrege kulturens og kunstens betydning og rolle for udviklingen af andre livsværdier og livsstrategier end materielt forbrug og økonomisk rigdom.  Derfor vil der igennem alle Alternativets politiske forslag, arrangementer og konkrete handlinger løbe en stærk kulturel og kunstnerisk åre. Som skal være med til at skabe både nerve, dynamik og frihedsfornemmelse i alt det vi siger, gør og anbefaler.

Team: På nuværende tidspunkt er der ikke noget formelt team bag Alternativet. Men inden for en overskuelig fremtid – senest januar 2014 – skal der etableres et egentlig sekretariat med afsæt i de ressourcer, der er tilknyttet min kommende rolle som løsgænger i Folketinget.

Det er oplagt i første omgang at finde potentielle interesserede sekretariatsmedarbejdere blandt de frivillige fra min valgkampagne Et andet skema samt ikke mindst fra den nuværende gruppe bag Under Radaren. Det er fra disse to politiske initiativer, der skal findes en kernegruppe på 10 – 15 engagerede mennesker der kan se sig selv i ambitionen og formålet bag Alternativet.

I løbet af januar og februar 2014 skal alle større byer i Danmark og Norden besøges og muligheden for at oprette lokalgrupper skal undersøges. Er der folkelig interesse for det Alternativet står for? Og er der engagement, erfaring og energi til at skabe lokale Alternative platforme? Ligeledes tages der kontakt til relevante nøglepersoner og organisationer i Skandinavien, Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Indien, Kina og Rusland.

Parallelt med dette intensive netværksarbejde nedsættes der ekspertgrupper indenfor de prioriterede politiske fokusområder: Seriøs bæredygtig omstilling, hverdagsdemokrati og fællesskabets og den enkeltes entreprenante skaberkraft.

Disse tre ekspertgrupper skal frem til sommeren 2014 lave overgangsscenarier indenfor hvert deres område, der alle peger frem mod et bæredygtigt, kulturel mangfoldigt og social retfærdigt Danmark. Alle scenarier skal være både miljømæssigt, økonomisk og socialt realistiske. Ekspertgrupperne består hver især af to undergrupper: En med ældre og meget erfarende medlemmer og en med unge, kreative og entreprenante profiler.

På Folkemødet på Bornholm sommeren 2014 skal de tre ekspertgrupper præsentere deres arbejde og samtidig starter kampagnen for at få de nødvendige 25.000 underskrifter, der skal til, for at opstille Alternativet til det kommende folketingsvalg i Danmark.

Struktur: På nuværende tidspunkt er det ikke besluttet, hvordan Alternativet juridisk skal organiseres. Ambitionen er at tænke Alternativet som en fjerdesektor-virksomhed med en bæredygtig forretningsplan og – model, der gør det muligt at rejse de nødvendige økonomiske ressourcer til at forfølge de ambitioner, der er defineret i formålet for Alternativet.

Med afsæt i den juridiske og forretningsmæssige model udvikles der en beslutnings- og ledelsesstruktur, der gør Alternativet både konsistent og sammenhængende og samtidig fleksibel, transparent og spontan. Det skal være tydeligt for alle, hvad der er til diskussion og hvad der ikke er til diskussion.

Hvad der ikke er til diskussion er eksempelvis det overordnede formål med Alternativet, vores værdigrundlag, identitet og grundkoncept. Den lokale organisationsstruktur og organiseringen af det daglige arbejde kan derimod ændre sig over tid, helt afhængig af de lokale behov og den politiske, sociale og kulturelle kontekst, Alternativets aktivister og medarbejdere skal agere i.

Alternativet skal være eksempel på den forandring vi ønsker i samfundet som sådan. Derfor er det vigtigt at Alternativet selv bliver et laboratorium for udvikling af nye organisationsformer, ledelsesstil, beslutningsprocesser og transparent kommunikation.

Tids- og handlingsplanen:

August 2013: Udarbejdelse af politisk baggrundsnotat samt briefing af dem, der skal udvikle Alternativets grafiske identitet.

Ultimo september 2013: Det Radikale Venstre bliver orienteret om min beslutning om at blive løsgænger og min ambition om at starte en ny politisk platform.

September 2013: Udvikling af Alternativets digitale platform begynder i tæt samarbejde med det grafiske team. Derudover tages der kontakt til potentielle eksperter indenfor de tre prioriterede politiske områder: seriøs bæredygtig omstilling, levende hverdagsdemokrati og fællesskabets og den enkeltes entreprenante kraft. Ligeledes identificeres redaktionsteamet for den digitale platform. Dvs. redaktørerne for de enkelte sektioner på siten (som beskrevet ovenfor).

Oktober 2013: Den digitale platform og den grafiske identitet gøres færdig. Samtidig bliver internationale profiler identificeret, som kan være ambassadører for Alternativet i deres region.Der udvikles et storyboard for en til flere små net-film, produktionsteam etableres og filmene produceres, så de er klar senest 1. December. Filmenes stil og format er afstemt med den overordnede grafiske identitet, energi og udtryk.

November 2013: Der udarbejdes en organisatorisk drejebog for etableringen af partiet Alternativet. Herunder en præcisering af, hvad der skal være besluttet før vi går i luften. Og hvad der ikke skal være besluttet. Hvilket er en understregning af, at Alternativet skal skabes af dem der kan stå inden for vores overordnede formål, værdigrundlag og tre politiske fokusområde. Og at det er bevidst, at der er givet plads til en åben organisatorisk og politisk udvikling indenfor rammerne af denne værdimæssige kontrakt.

November 2013: Målet må være, at der inden for hver af de tre områder, identificeres 2-3 konkrete politiske beslutninger, som vi vil arbejde for. Desuden skal der i samme periode udvikles gode svar på de mest aktuelle politiske spørgsmål der optager befolkningen og den offentlige politiske debat.

Primo december 2013: Al tekst og fagligt indhold til Alternativets digitale platform er færdigproduceret. Samtidig er kerneteamet bag Alternativet identificeret, såvel sekretariatsfrivillige som faglige frontfigurer.

Januar 2014: Alternativet offentliggøres. Herunder drejebogen for etableringen af Alternativet som internationalt parti. En række større danske og skandinaviske byer besøges og internationale samarbejdspartere identificeres.

Februar 2014: Ekspertgrupperne begynder deres arbejde og der udarbejdes konkrete politikforslag på de tre prioriterede temaområder.

Marts, april og maj 2014: Fundraising strategi udarbejdes og potentielle sponsorer og samarbejdspartnere kontaktes og indledende møder gennemføres. I Danmark og internationalt.

Juni 2014: Alternativet præsentere sin politiske vision på Folkemødet på Bornholm. Samtidig starter en landsdækkende kampagne for at samle de nødvendige 25.000 underskrifter ind der gør det muligt at opstille som parti i Danmark.

August, september og oktober 2014: Besøg rundt om i Danmark. Dels for at samle underskrifter ind og dels for at skabe en lokal baseret struktur for Alternativet som bevægelse og parti.

November 2014: 25.000 underskrifter bliver afleveret til indenrigsministeriet. Og Alternativet er klar til at stille op til næste folketingsvalg.

 

bliv medlem