Grønt lederskab

Vi vil lede et danmark, hvor økonomisk vækst ikke er et mål i sig selv, men hvor økonomien er et middel til at skabe en seriøs bæredygtig omstilling af hele samfundet.

Vi vil lede et Danmark, hvor økonomisk vækst ikke er et mål i sig selv, men hvor økonomien er et middel til at skabe en seriøs bæredygtig omstilling af hele samfundet. Alle ministeriers arbejde vil derfor fokusere på tre bundlinjer – den økonomiske, den sociale og den miljømæssige – også i deres eget virke og i egen administration. Derudover vil vi arbejde for, at vores folkestyre med konkrete tiltag i selve administrationen viser vejen til et mere grønt og bæredygtigt Danmark.

En regering har et særligt ansvar for at sikre, at der i alle forhandlinger tages hensyn til de kommende generationer. derfor skal alle politiske aftaler indgås ud fra en forventning om, at de bidrager til at løse – og som absolut minimum ikke forværrer – klimakrisen.

Vores politik skal efterleve internationale aftaler
En regering har et særligt ansvar for at sikre, at der i alle forhandlinger tages hensyn til de kommende generationer. Derfor skal alle politiske aftaler indgås ud fra en forventning om, at de bidrager til at løse – og som absolut minimum ikke forværrer – globale udfordringer som klimakrisen. Alt skal således strømlines målene fra fx Parisaftalen eller FN’s verdensmål og biodiversitetsmål. Hvis alle lande arbejder med en seriøs implementering af FN’s verdensmål, har de potentiale til at forandre og forbedre verden i en mere grøn, retfærdig og lige retning. Verdensmålene repræsenterer sammen med Parisaftalen en historisk mulighed for at sætte fart i den globale omstilling, men hvis målene skal indfries, skal alle lande være seriøse i deres arbejde med at indfri målene – både nationalt og internationalt.

Hver gang politikere mødes om et forhandlingsbord, er det deres fælles ansvar at sikre, at vi overlader en verden til de kommende generationer, som er i samme eller bedre tilstand end den nuværende. derfor vil vi indføre en generationskontrakt...

Generationskontrakt og bæredygtighedsombudsmand
Hver gang politikere mødes om et forhandlingsbord, er det deres fælles ansvar at sikre, at vi overlader en verden til de kommende generationer, som er i samme eller bedre tilstand end den nuværende. Derfor vil vi indføre en generationskontrakt, der betyder, at ingen ny lov og politisk aftale må indgås, hvis den ødelægger eller forringer livsgrundlaget for kommende generationer. I forlængelse deraf ønsker Alternativet, at der indsættes en bæredygtighedsombudsmand i Folketinget. Bæredygtighedsombudsmanden skal have til opgave at vurdere, hvorvidt lovgivningen efterlever generationskontrakten og derved sikrer de fremtidige generationers ret til gode liv.

Ministerier skal arbejde holistisk og med de tre bundlinjer
Hvis vi skal skabe en seriøs bæredygtig omstilling, kan ansvaret ikke blot deponeres hos en enkelt ressortminister eller i Ministeriet for Grøn Omstilling. Derfor skal alle ministerier udvikle og konsekvensvurdere alle politiske forslag ud fra de tre bundlinjer - den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bundlinje. Vi skal gøre op med silotænkningen, hvor politiske ressortområder bliver anskuet som isolerede fra hinanden. Politik skal samtænkes – både fordi det skaber bedre og mere helhedsorienteret og reelt samfundsforandrende politik, men også, fordi udfordringerne kræver det. Vi kan fx ikke løse klimakrisen alene ved en isoleret omstilling til vedvarende energi. Det kræver, at vi gen- og samtænker hele samfundet.

Grøn centraladministration og folketing
Centraladministrationen bliver den grønneste og mest klimavenlige i verden. Senest et år efter at en ny regering er tiltrådt, vil centraladministrationen være CO2-neutral, og inden for fem år vil klimabelastningen som minimum være halveret. Samtidig vil vi foreslå, at Folketinget arbejder med de samme mål. Alle indkøb i centraladministration, og Folketinget om muligt, skal være økologiske, Svane-, Blomst-, FSC-, Fairtrade- mv. mærkede. Vand i plastikflasker bliver erstattet med vandposter, der vil primært blive serveret plantebaseret kost i kantiner, ved middage for eksterne mv. Vi vil producere vedvarende energi selv og foretage energibesparelser samt tage en række andre tiltag, der skal nedbringe natur-, miljø- og klimabelastningen markant.

Klimakompensation
En regering, som ønsker at forandre verden, skal naturligvis have mulighed for at rejse udenlands og mødes med statsledere og ministre. Vi vil klimakompensere, når vi ikke kan reducere klimabelastningen yderligere – fx ved rejseaktiviteter med fly. Pengene herfra skal gå til at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne, tilpasning til dem og reduktion af CO2-udledning via konkrete initiativer, FN-fonde mv. Vi vil dog kun benytte muligheden for at kompensere for vores klimabelastning, når det ikke er muligt at reducere yderligere, og CO2-udledning dermed er uundgåelig – her er transport det bedste eksempel. Ligesom regeringen vil kompensere for den klimabelastning, der følger af centraladministrationens rejseaktivitet, bør Folketinget gøre det samme.