skoleudspil_aktuelt.png


Du kan læse hele vores nye Skolepolitik, ved at klikke her.


Grundskolen er en af de vigtigste dannelsesmæssige, demokratiske og sociale institutioner i vores samfund. Dels er skolen med til at skabe muligheder og opbygge mennesker, menneskelige relationer og meningsfulde fællesskaber. Og dels er skoletiden afgørende for, at børn og unge videreudvikler deres viden, kompetencer samt sociale og kulturelle kapital. 

Omdrejningspunktet for Alternativets grundskolepolitik er, at skolen skal hjælpe eleverne til at udfolde deres talenter på det højest mulige meningsfulde niveau. Dermed mener Alternativet, at det er væsentligt, at skolen understøtter elevernes personlige, sociale og faglige udvikling på en sådan måde, at de bliver i stand til at skabe værdi for sig selv og andre i et bæredygtigt samfund. I praksis betyder dette bl.a., at der skal mindre fokus på karakterer og målstyring og mere fokus på personlig dannelse og udvikling, så uddannelse ikke reduceres til kun at handle om at opnå faglig viden. 

For Alternativet gælder det gennemgående uddannelsesprincip, at al læring begynder og slutter med den enkelte elev eller studerende: Uanset om vi taler børnehave, folkeskole, ungdomsuddannelse, universitet eller efteruddannelse, bør den enkelte elev eller studerende stå i centrum for al læring. Derfor ønsker vi et grundlæggende opgør med konkurrencestatens forsimplede og forfejlede undervisnings- og uddannelsestænkning, hvor man forudsætter, at alle kan lære det samme på samme tidspunkt og på samme måde. I det 21. århundrede skal vi ikke længere lære i takt, for læring og udvikling er en personlig proces. Som individer er vi alle forskellige, og grundskolen bør indrettes ud fra den erkendelse, at mennesker lærer forskelligt, på forskellige tidspunkter og i forskellige ha- stigheder. 

For at dette skal lykkes, har vi en vision om at sætte skolerne fri, så den enkelte skole får større frihed til selv at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale ønsker og behov, ligesom vi ønsker et opgør med overdreven målstyring, nationale test og en stadig stigende præstationskultur, der påvirker børn og unges mentale sundhed negativt. 

Overordnet set tager Alternativets skolepolitik afsæt i 9 delvisioner

En fri og selvstændig grundskole 

Centralisering, kontrol og stram målstyring skal erstattes af decentralisering, tillid og frihed, så den enkelte skole bedre selv kan bestemme, hvordan den vil være skole – og herunder også hvor lang skoledagen skal være. Alternativet ønsker at fremme en mangfoldighed af forskellige skoler, som kan tilbyde elever, lærere og forældre forskellige bud på, hvad der udgør en god, stimulerende og lærerig skoletid. 

Ny og bedre evalueringskultur

En ny evalueringskultur skal være med til at sikre, at der bliver mindre fokus på karakterer og test og mere fokus på individuel feedback og personlig udvikling. Samtidig skal en ny og bedre evalueringskultur være med til at reducere den fremherskende præstationskultur, der øger stress og dårlig trivsel blandt eleverne. 

Opprioritering af ikke-boglige egenskaber 

Boglige og ikke-boglige egenskaber skal i højere grad ligestilles. Konkret skal håndværksmæssige, kunstneriske og kreative kundskaber opprioriteres og tildeles lige så stor værdi som klassiske færdigheder inden for fx matematik og dansk. 

Større fokus på bæredygtighed 

Klimakrisen er den største trussel mod samfundet og planeten, og derfor er det vigtigt, at børn og unge lærer om bæredygtighed, grøn omstilling, klima, miljø og natur. Alternativet vil arbejde for, at der kommer større fokus på disse områder i undervisningen – ikke kun som teoretiske størrelser, men også som fysiske og håndgribelige elementer, som vi mennesker påvirker gennem vores hverdagsvalg. 

Mere kreativitet og skaberkraft 

Grundskolen skal kunne rumme og fremme kreativitet, skaberkraft og op ndsomhed. I fremtiden får vi brug for al den idérigdom, entreprenante energi og kritiske tænkning, som vi individuelt og i fællesskab kan mønstre. Eleverne skal ikke bare lære at indgå i samfundet, men skal også rustes til at være medskabere af det. 

Styrket undervisning i empati, erkendelse og medborgerskab

Grundskolen skal styrke demokratisk dannelse, medborgerskab og erkendelsesevne. For eksem- pel skal der eksperimenteres med demokratiske processer i praksis, der fremmer engagement, inddragelse og medbestemmelse. Samtidig skal livsdannelse, åndelig indsigt og udsyn styrkes gennem erkendelsesundervisning, hvor der undervises i forskellige livssyn, i demokratisk forståelse og deltagelse, i menneskelig empati og i udfordringer af etablerede fordomme. 

En stærk, lokal skole 

Vi ønsker en stærk, lokalforankret skole, der åbner sig op for omverdenen og involverer en mangfoldighed af erfaringer fra lokale aktører. En skole kan sagtens fungere som et lokalt samlingspunkt og åbent medborgerhus, hvis skolens bygninger bliver lettere tilgængelige for lokalsamfundet. Omvendt kan lokalsamfundet indgå som en del af elevernes læring, så der opstår et forpligtende fællesskab mellem skolen og de øvrige aktører i lokalsamfundet. 

En skole, der giver lige muligheder for alle 

Grundskolen skal lære børn og unge, at et lige udgangspunkt for alle handler om at give alle lige muligheder. Alternativet tror på, at vi gen- nem grundskolen kan skabe de nødvendige rammer for et lige udgangspunkt – også for børn med særlige behov eller børn, der kommer fra familier med særlige udfordringer. Bruddet med den sociale arv og styrkelsen af den sociale mobilitet begynder for alvor i grundskolen. 


Du kan læse hele vores nye Skolepolitik, ved at klikke her.