Aktuelle Opgaver

Herunder kan du se de opgaver Hovedbestyrelsen arbejder med løbende, samt som faste opgaver. 

GENNEMGÅENDE OPGAVER

 • Økonomi: Økonomiudvalget forbereder revidering af budget hvert kvartal og hvert efterår skal budgettet for næste år lægges. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Landssekretariatet, og involverer alle Alternativets foreninger hvert efterår i den konsultative budgetlægning.
 • Landssekretariatet: De strategiske rammer for Landssekretariatet sættes af Hovedbestyrelsen på flere forskellige måder. Det sker dels som strategiske beslutninger om hvert af nedenstående områder, dels via budgettet (som revideres hvert kvartal). Dertil har henholdsvis forpersonskabet og Økonomiudvalget en løbende dialog.
 • Landsmøde og halvårsmøde: Forberedelse, koncept og tema starter altid mange måneder før, og bliver koordineret af Landssekretariatet og alle de folk, der ellers er med til at få så store events planlagt.
 • Valg: Til folketingsvalget og Europaparlamentsvalget skal Hovedbestyrelsen godkende proces for udvikling af kampagnen: Hvem skal involveres, hvornår og hvordan, herunder udfærdigelse af kommissorier til arbejdsgrupper.
 • Partiskiftere: Hver gang en folkevalgt ønsker at skifte over til Alternativet, er både lokalforening, Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse involveret.
 • Eksklusion: Hvis nogen indstilles til esklusion er det Hovedbestyrelsens ansvar (jf. landsvedtægterne §11) i fald konfliktmægling ikke lykkes. 

 

AKTUELLE OPGAVER, 2019 

LÆRINGSUDVALGET

På hovedbestyrelsesmøde d. 27.5.2018 blev det besluttet at nedsætte et læringsudvalg. Baggrunden var at ombudsrådet blev nedlagt på landsmødet i 2018 og erstattet med et eller flere læringsudvalg.

Formålet med dette udvalgs arbejde er, at afdække følgende:

 • Hvordan sikrer kandidatudvalgene, med udgangspunkt i organisationens hidtidige erfaringer de bedst mulige opstillingsprocedurer ved opstilling af kandidater til Folketingsvalg? Herunder en tydeliggørelse af kandidaternes baggrund og ressourcer.
 • Hvordan skabes de bedste betingelser for samspillet mellem storkredsbestyrelsen, kandidatudvalget, lokalforeningerne og kandidaterne op til opstillingsmødet, på opstillingsmødet, i opstillingsperioden og under selve valgkampen?
 • Udvalget skal desuden lave en evaluering af opstillingsprocesserne i forbindelse med valg af alle øvrige slags kandidater, herunder kandidater til organisatoriske poster, fx bestyrelsesposter eller poster til Politisk forum.

   

LÆS RAPPORTEN HER

 

 

AKTUELLE OPGAVER, 2018

 • Samarbejde mellem hovedbestyrelsen og daglig politisk ledelse: 

  Forpersonskabet skal sammen med daglig politisk ledelse og sekretariaterne skabe en fælles forståelse af hvordan organisationen skal arbejde. Hvordan vi sikrer mest mulig åbenhed og inddragelse og et bedre informationsflow, samt sikrer at de  politiske udspil rodfæstetes i bevægelsen og arbejdet i Politisk Forum og indenfor Hovedbestyrelsens overordnede rammesætning. 

 • Polititisk Forum (POFO): Særlig efter kommunal – og regionsrådsvalget i 2017 er der et behov for at POFO træder ind i en rolle, der er mere tydelig og meningsfuld i forhold til den udvikling Alternativet har været igennem. Politikere på alle niveauer har brug for sparring og vidensdeling. POFO har også en strategisk opgave i at formulere en politisk vision, som skal leve i bevægelsen og i det parlamentariske.
 • Samarbejde mellem storkredse og hovedbestyrelsen: Samarbejdet mellem storkredsene og hovedbestyrelsen er helt centralt. Storkredsene er en organisatorisk enhed med vigtige opgaver som kandidatudvalg, opstillingsmøder, og kandidatarbejde og skal styrkes ressourcemæssigt og i dialogen med Hovedbestyrelsen. Det sker ved at alle storkredse har en kontaktperson i de to næstforpersoner, Jesper Callesen (næstforperson) i øst og Eva Böcher Lassen (næstforperson) i vest.

  Det sker også gennem fælles møder mellem storkredsene og hovedbestyrelsen. Her skal vi drøfte ressourcer, opgaver, økonomi, vedtægtsfornyelser, ledelse, ansvar, mandater og fælles forventninger.

 • Funding: Hvordan skal Alternativet arbejde med mikrofunding (fx til lokale projekter), og hvordan kan vi styrke vores arbejde med funding til større projekter og valgkampe?
 • Organisationsstrategi: Det er en vigtig prioritet i Hovedbestyrelsen at udvikle videre på den organisationsstrategi Landsmødet satte rammerne for i maj måned, 2018. Organisationsstrategien skal skabe en tydelighed om den fælles retning, og hvad vi prioriterer i det fælles arbejde. Samtidig skal den skabe frihed og handlemuligheder inden for rammerne.
 • Uddannelse: Der er brug for, at vi hæver vidensniveauet, inddragelsen og hjælper hinanden med at vi har vores hoved, hjerte og hænder der, hvor vi gør mest gavn og sikrer den fælles fremdrift. Nogle tillidshverv kræver et stort tidsforbrug, vidensniveau og kompetenceniveau. Derfor er det aktuel opgave at sikre, at de rette kursustilbud, samt uddannelsetilbud til tillidsvalgte i Alternativet er til rådighed. 

REPRÆSENTATION

 • Politisk Forum: Der sidder tre medlemmer fra hovedbestyrelsen i Politisk Forum, og heraf sidder en med i Koordinationsudvalget som står for planlægning af kommende møder og koordinering med andre dele af organisationen.
 • Christiansborgforeningen: Forperson, Michael Jellesmark repræsenterer hovedbestyrelsen og organisationen.

 

Vil du vide mere om arbejdet i hovedbestyrelsen?

Læs med  her >