Valg af ny politisk leder

Alternativet skal vælge ny politisk leder ved et ekstraordinært landsmøde 1. februar 2020.

Hovedbestyrelsen foreslår fem vedtægtsændringer vedrørende politisk leder, som der skal tages stilling til på et ekstraordinært landsmøde 13. januar (se resultaterne her). Du kan læse Hovedbestyrelsens nyhedsbrev fra d. 16. december 2019 på Dialog her, samt deltage i den gode samtale med andre medlemmer af Alternativet.

Ved begge ekstraordinære landsmøder vil der være mulighed for at stemme digitalt uden fremmøde. Landsmøderne bliver også livestreamet fra hjemmesiden af.

Du kan læse mere på AlleOs om aspiranterne her, samt processen og de ekstraordinære landsmøder her

Herunder, kan du finde mere information omkring processen – både hvis du ønsker at stille op som aspirant eller som stiller for en aspirant.

Ved spørgsmål læs FAQ her.

Download forslagshæftet her.

Forslagshæftet rummer vedtægtsændringsforslag til behandling på det Ekstraordinære Landsmøde d. 13. januar 2020. Forslagene fremsættes i forbindelse med valg af politisk leder. I forslagshæftet er desuden motivation for forslagene og samtalemanifest.

Du kan drøfte ændringsforslagene på Dialog her.

 

Vedtægtsændringer

I dag skal politisk leder ifølge gældende vedtægter vælges af landsmødet blandt Alternativets medlemmer af Folketinget, hvis Alternativet sidder i Folketinget.

Der stemmes separat om hvert forslag.

De foreslåede vedtægtsændringer drejer sig om §7, stk. 9 og §10, stk. 6.

Ændringsforslag 1: Ændring af §7, stk. 9 vedr. valgbarhed

§7, stk 9. Nuværende tekst: “Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Personen skal være folketingsmedlem, hvis Alternativet er i Folketinget. Såfremt Alternativet står uden politisk leder, skal der indkaldes til ekstraordinært landsmøde”.

§7, stk. 9. Ny tekst: “Den politiske leder vælges på Alternativets Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 100 stillere, som er medlem ved indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om stillere gælder ikke den siddende politiske leder.
Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13 stk.1 og stk.2. Samt Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg. 
Såfremt Alternativet står uden politisk leder, skal der indkaldes til ekstraordinært landsmøde”.

Ændringsforslag 2: Ændring af §7, stk. 9 vedr. valgperiode

Der tilføjes: ”Såfremt politisk leder vælges på et ekstraordinært landsmøde, foretages det næste ordinære valg af politisk leder ikke på førstkommende ordinære landsmøde, men næstkommende ordinære landsmøde”.

Ændringsforslag 3: Tilføjelse til ændringsforslag 1 (dvs. tilføjes §7, stk. 9 hvis ændringsforslag 1 vedtages): 

Der tilføjes:

 • Ændringsforslag a) “Man kan højst være politisk leder i 10 år i træk. Retten til at genopstille som politisk leder genvindes efter 5 år".
 • Ændringsforslag b) "Politisk leder skal, når valgt, udtræde af Hovedbestyrelsen, storkredsbestyrelse, lokalforeningsbestyrelse, Dialogrådet eller Vedtægtsudvalget, i fald vedkommende måtte sidde i en eller flere af disse. Den politiske leder kan ikke vælges til nogen af disse organisatoriske hverv”.

Ændringsforslag 4: Tilføjelse til ændringsforslag 1 (dvs tilføjes §7, stk. 9 hvis ændringsforslag 1 vedtages): 
Der tilføjes: “Politisk leder honoreres med 30.000 kr/md. i 2019-priser, fratrukket de skattepligtige indtægter vedkommende måtte oppebære hidrørende fra andre hverv vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet".

Ændringsforslag 5: Tilføjelse til §10, der tilføjes stk. 6
Der tilføjes: ”Politisk leder er forperson for Politisk Forum”.

Processen for at vælge en ny Politisk Leder er ny for os alle og vi prøver derfor at være transparente omkring processen. Processen er inddelt i tre faser, med forskellige nedslag, som man kan se nærmere om i tidsplanen længere nede. 

 1. FASE: Open call. Alle der opfylder valgbarhedskriterierne kan stille som aspirant. Læs mere om proceduren under "Aspirant til Politisk Leder".

 2. FASE: Valgafviklingsudvalget gennemgår alle opstillingsgrundlagende og laver en obejktiv vurdering af hvilke aspiranter der opfylder kravene.

 3. FASE: Alle de aspiranter der opfylder kravene bliver offentligtgjort som kandidater. Medlemmer modtager materiale og dagsorden til ekstraordinært landsmøde 1. februar. En kandidatside med alle valgbare kommer på hjemmesiden. 

 

Valgafviklingsudvalgets rolle

Hovedbestyrelsen har nedsat et valgafviklingsudvalg, som kan kontaktes på [email protected]. Udvalget har besluttet nedenstående valgbarhedskriterier og opstillingsgrundlag i forbindelse med valg af Politisk leder.

Valgafviklingsudvalget administrerer valget på vegne af Hovedbestyrelsen og nedsættelsen af udvalget svarende til at vi til øvrige valg til politiske poster anvender kandidatudvalg i storkredse og lokalforeninger. Da der ikke er omtalt et egentligt kandidatudvalg til valg af Politisk leder har Hovedbestyrelsen nedsat et Valgafviklingsudvalg, som skal sikre en fair og demokratisk afvikling af valget. Det er alene udvalgets rolle at opstille objektive krav til opstillingsgrundlag.

 

Tidsplan

FASE 1: OPEN CALL

16. december: Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde 13. januar 2020

22. december: Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde 1. februar 2020

27. december: Medlemmerne modtager materiale og dagsorden til ekstraordinært landsmøde 13. januar

13. januar: Ekstraordinært landsmøde, hvor der skal tages stilling til hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

FASE 2: GODKENDELSE AF KANDIDATUR

16. januar: Frist for indlevering af opstillingsgrundlag for kandidater til posten som politisk leder

FASE 3: VALG AF POLITISK LEDER

17. januar: Medlemmerne modtager materiale og dagsorden til ekstraordinært landsmøde 1. februar

27.-29. januar: Medlemsmøder med kandidaterne til posten som politisk leder

1. februar: Ekstraordinært landsmøde med valg af ny politisk leder

I 1. Fase er der open call og alle der opfylder valgbarhedskriterierne kan stille som aspirant. I 2. Fase gennemgår valgafviklingsudvalget opstillingsgrundlagende og i 3. Fase offentliggøres det hvem der stiller op. Læs mere om de forskellige faser under proces og tidsplan. 

VALGBARHEDSKRITERIER

I følge Alternativets vedtægter er der krav om at en kandidat skal have været medlem af Alternativet i mindst 90 dage, være bosat i Danmark og ikke medlem af et andet parti. Se vedtægterne her.

Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13 stk.1 og stk.2. Dertil foreslås følgende vedtægtsændring til det ekstraordinære Landsmøde d. 13. januar 2020: “Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til Folketingsvalg”.

OPSTILLINGSGRUNDLAG

Hver aspirant skal i forbindelse med sin opstilling som kandidat til politisk leder formulere sine visioner for Alternativet, som bevægelse, som politisk forandringskraft og som parlamentarisk aktør samt ledelsesfilosofi. Det konkrete format er maksimum 3 A4-sider (1,5 linjeafstand, font 12). Det indsendte skal tage afsæt i Alternativets værdier, manifest, partiprogram, regeringsprogram samt PoFo’s sigtepunkter.

Følgende spørgsmål ønskes besvaret:

 1. Hvordan styrker og videreudvikler vi Alternativet som samfundsforandrende bevægelse?
 2. Hvad bør, efter din mening, være de vigtigste politiske prioriteter for Alternativet, og hvordan vil du som leder sikre at dette bliver til virkelighed?
 3. Hvordan forestiller du dig, at Alternativet bør udfylde og styrke sin rolle som parlamentarisk aktør på alle politiske niveauer?
 4. Hvilken slags politisk leder, vil du være for Alternativet?

Hvis aspiranten lever op til opstillingskravene og indstilles som kandidat, vil det indsendte materiale blive uploadet på vores kandidatside, ligesom det vil danne grundlag for roadshowet og taler mv. på landsmødet, hvor medlemmer også har mulighed for at spørge ind til kandidatens skrevne materiale mv. Ligesom der vil blive arrangeret digital mulighed for at spørge indtil hver kandidats opstillingsgrundlag i udvalgte tidsrum.

Såfremt vedtægtsforslaget om 100 stillererklæringer bliver vedtaget på Landsmødet d. 13.01.2020 skal mindst 100 gyldige stillererklæringer være modtaget på [email protected] senest d. 16.01.2020. Man må gerne stille for mere end en kandidat og alle oplysninger behandles fortroligt. Skemaet kan du finde her.

Oplysninger om væsentlige private hverv, investeringer, donationer som potentielt kan føre til interessekonflikter tilsvarende Folketingets krav til folketingsmedlemmer offentliggøres.

Valgafviklingsudvalget forventer at eventuelle kandidater gør sig grundige tanker om hvorvidt man har været involveret i situationer eller aktiviteter, som kan give dig og Alternativet problemer, hvis det kommer frem. Dette kan om nødvendigt drøftes i fortrolighed med valgafviklingsudvalget.

Spørgsmål og alt materiale vedr. opstilling sendes til Valgafviklingsudvalget på [email protected]

HVAD ASPIRANTER I ØVRIGT SKAL VÆRE OPMÆRKSOMME PÅ

 • At hvervet som PL forventes at ville fylde en del i Politisk Leder’s dagligdag og potentielt påvirke ens nuværende arbejdssituation, hvorfor det indstilles til det ekstraordinære landsmøde d. 13. januar 2020 at der gives et honorar til Politisk leder på 30.000 kr/md, fratrukket de indtægter vedkommende måtte oppebære hidrørende fra andre hverv vedkommende bestrider eller har bestridt i regi af Alternativet.
 • At man, i fald man ender med at være kandidat, forventes at deltage i roadshow d. 27. -28.-29. januar 2020.
 • At man stiller sig til rådighed for digital spørgetime på udvalgte tidspunkter.
 • At man kan melde sit kandidatur som aspirant til offentligheden når man vil. Valgbarhed afhænger naturligvis af rettidig indsendelse af opstillingsgrundlag og opfyldelse af de på valgdagen gældende vedtægter.

Fortæl medlemmerne hvorfor du vil være politisk leder

Aspiranter opfordres til at bruge AlleOs til at annoncere kandidatur ved at melde sig ind i aspirant-teamet, samt opdatere jeres AlleOs-profil med en kandidatpræsentation, hvor der fokuseres på hvorfor du gerne vil være politisk leder for Alternativet.

Derudover, opfordres der til at du som aspirant går ind og tager drøftelser med medlemmerne på Dialog.

I Alternativets vedtægter er der ikke en beskrevet rolle for Politisk leder (PL). Det fremgår alene at PL vælges på Landsmødet, at der skal indkaldes til ekstraordinært Landsmøde såfremt Alternativet står uden PL, at PL er medlem af Politisk Forum (POFO) samt Daglig Politisk Ledelse (DPL) såfremt Alternativet er i Folketinget. I og med Uffe Elbæk har udfyldt rollen som PL fra partiets stiftelse har der ikke vedtægtsmæssigt været taget stilling til rollens mandat og de opgaver der følger med. Der er til gengæld gjort nogle erfaringer med rollen i Alternativets forskellige beslutningsrum.

Det er derfor naturligt, at der i Hovedbestyrelsens (HB) arbejde med udvikling af organisationen på et tidspunkt vil komme et vedtægtsmæssigt udspil omkring en præcisering af PL’s rolle. Indtil da har HB, som Alternativets ledelse mellem Landsmøderne den opfattelse, at PL naturligt indtager en rolle som leder af Politisk Forum (POFO) og at PL har en frihed til at fortolke Alternativets politiske program og retning på grundlag af de beslutninger der tages i Alternativets relevante ledelsesfora.

Det må også forventes at PL fortolker de stedse politiske udfordringer, der er i omverdenen og kommer med umiddelbare udtalelser og holdninger til dette i behørig kommunikation mellem Alternativets øvrige folkevalgte på alle niveauer, med POFO og med HB.

Samt at PL stiller sig i spidsen for den politiske ledelse af partiet ved også at foreslå initiativer til udviklingen og vedligeholdelsen af politik bredt i parti og bevægelse for der igennem løbende at udfolde og videreudvikle Alternativet.

PL forventes derfor, i tæt samarbejde med HB at indgå med holdninger til den løbende prioritering af Alternativets opgaver og strategi, herunder arbejdet i det fælles sekretariat. Og i samarbejde med HB at drøfte den samlede organisatoriske strategi og prioriteringer for hele Alternativet, samt naturligvis at stå i spidsen for udviklingen og implementeringen af den politiske strategi, som den formuleres i POFO.

Med grønne hilsner

Hovedbestyrelsen

OM AT VÆRE STILLER

 • Du kan være stiller hvis du 1. februar 2020 er stemmeberettiget, hvilket i henhold til vore vedtægter kræver at der mindst er gået 14 dage siden du meldte dig ind og betalte kontingent. Datoen regnes fra det tidspunkt hvor beløbet er registreret modtaget på Alternativets bankkonto.

 • Du kan være stiller for så mange kandidater som du ønsker
 • Du må kun afgive én stillererklæring per kandidat
 • Når du har udfyldt og underskrevet erklæringen, tager du et billede/scanner papiret og sender billede eller PDF til [email protected] – du skal lave en erklæring pr. kandidat.
 • Du kan godt udfærdige og indsende stillererklæring for kandidater uden for folketingsgruppen inden at det måtte være vedtaget at åbne for at disse kan stille op. Hvis dette ikke vedtages, slettes de indsendte stillererklæringer umiddelbart.
 • Fristen for indsendelse er d. 16. januar 2020 kl 09.00.

OM FORTROLIGHED OG PERSONDATA

 • Du skal oplyse dit navn og medlemsnummer til Valgafviklingsgruppen (nedsat af Hovedbestyrelsen), som vil behandle informationen fortroligt

 • Den eneste information der kommer ud, vil være hvilke kandidater der har opnået tilstrækkeligt antal stillere
 • Efter valghandlingen vil Valgafviklingsgruppen slette alle filer og mails med stillererklæringer
 • Med din underskrift accepterer du at Valgafviklingsgruppen kan modtage, behandle, gemme og destruere stillererklæringen og informationen i den som beskrevet ovenfor.

HENT STILLERERKLÆRINGEN HER.