udenlandskehjemloese_nytfraaa.png

Hjemløse migranter: Afkriminaliser tiggeri og sæt ind med social hjælp, der virker.

13. juni 2017

Vi skal ikke putte mennesker i fængsel for at tigge. Fattigdom kræver social indsatser. Desuden koster det samfundet penge at putte mennesker i fængsel – mange penge. Det gælder også for regeringens forslag om 14 dages ubetinget fængsel for tiggende romaer, som ifølge regeringens egne beregninger vil koste op mod 8 mio. kr.[1] 

Alternativet tror på, at vi kan bruge de penge langt bedre og til gavn for alle – samfundet, naboer, og ikke mindst de udsatte hjemløse. Derfor foreslår vi, at regeringen trækker sit lovforslag tilbage og i stedet bruger de 8 mio. kr. på tiltag, der rent faktisk vil gøre en forskel for de udsatte og sikre forsvarlige hjemrejser samtidig med, at vi viser udsatte mennesker respekt og empati i stedet for at forsætte med at vedtage hovedløs og endda diskriminerende hastelovgivning. Vi skal stoppe den fremmedgørende hetz og diskriminerende tone overfor udenlandske hjemløse, særligt romaer, og i stedet investere i sociale indsatser, der virker, får mennesker væk fra gaden og støtter dem i at få et bedre liv.

Forslag 1: Styrk Transitprogrammet, som vi ved virker
Med Transitprogrammet har Københavns Kommune i samarbejde med en række frivillige organisationer hjulpet hjemløse migranter siden 2015. Erfaringerne er særdeles positive: De hjemløse migranter, som ofte er særligt udsatte, får støtte i form af bl.a. sprogundervisning, sundhedsfaglig hjælp, vejledning med henblik på beskæftigelse, hjælp til hjemrejse og mere. 

I forhold til ønsket om at få hjemsendt de hjemløse migranter viser en erfaringsopsamling[2] fra Københavns Kommune, at halvdelen af Transitprogrammets indsatser er gået til en person fra Østeuropa, fortrinsvis Rumænien, og i løbet af bare de første 8 måneder af Transitprogrammets løbetid blev mere end 90 hjemløse migranter hjulpet med en tilbagevenden til hjemlandet[3]. Prisen for det hele: 2,7 mio. kr. årligt[4]. Samme organisationer anslår, at der er op mod 300 romaer i København, som er den gruppe, regeringens straksindgreb sigter på at ramme.

Alternativet foreslår at bevilge yderligere 4 mio. kr. årligt ud af de 8 mio. kr. til en generel styrkelse af Transitprogrammet.

Forslag 2: Skab de rette fysiske rammer – opret et Transithus for udenlandske hjemløse
I stedet for at putte de hjemløse migranter i fængsel, skal vi give dem et trygt sted at opholde sig, mens de modtager hjælp fra kommunens sociale indsats i Transitprogrammet. Med Transithuset skal der således være senge, som kan benyttes af alle udenlandske hjemløse. Her kan de hjemløse stabiliseres og hjælpes med de mentale såvel som fysiske behov, de ofte har, og som er nødvendige for, at de med succes kan vende tilbage til deres hjemland eller i visse tilfælde integreres ind på bolig og jobmarkedet.
Alternativet foreslår at bevilge 3 mio. kr. årligt ud af de 8 mio. kr. til oprettelsen af Transithuset. Man kunne med fordel undersøge muligheden for at etablere Transithuset i en af kommunens bygninger.
 
Forslag 3: Giv de hjemløse gratis adgang til offentlige toiletter
Det kan virke banalt, men det siger sig selv: Medier og politikere forarges over, at hjemløse bruger det offentlige rum som toilet. Men når de gør det, så er det fordi de ikke har noget alternativ. Således låses mange af de offentlige toiletter af om aftenen, og på den måde bliver de hjemløse nødsaget til at bruge det offentlige rum til gene for borgerne. 
Alternativet foreslår at bevilge 1 mio. kr. årligt ud af de 8 mio. kr. til at sikre ordentlig og tilstrækkelig adgang til offentlige toiletter og deres rengøring for de hjemløse.

Forslag 4: Afkriminaliser tiggeri
I dag er tiggeri ulovligt ifølge straffeloven. Vi foreslår i tråd med Institut for Menneskerettigheders anbefalinger, at afkriminalisere tiggeri og alene strafforfølger sådanne handlinger, når dette i den konkrete situation fører til overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det er desuden helt i tråd med FN’s guidende principper for ekstrem fattigdom og menneskerettigheder, hvor det fremhæves under retten til frihed og sikkerhed, at staterne bør ophæve eller reformere love, der kriminaliserer hjemløses livsopretholdende handlinger, der foretages i det offentlige rum, såsom at sove, tigge, spise, samt handlinger, der relaterer sig til personlig hygiejne
 
Forslag 5: Tag fat om problemets rod og arbejd for en EU-Løsning: Der er et klart behov for en revision af opholdsdirektivet, så det kræves, at man har adresse i det land, man som EU-migrant besøger. Men det skal kombineres med en fælles social indsats på EU-niveau. Problemet med ekstrem fattigdom og vandrende migranter er et europæisk problem, og løses ikke fordi vi skubber mennesker fra land til land. Man kunne helt konkret foreslå en social refusionsfond i EU, hvor lande, der bruger penge på udenlandske hjemløse, får refunderet deres udgifter. Samtidig bør vi fra fælles europæiske hold arbejde mere målrettet på at afhjælpe de sociale problemer, der skaber udfordringerne i migranternes oprindelseslande.