Demokratiet har brug for et serviceeftersyn

04. juni 2019

 

På valgkampens sidste dag, grundlovsdag, foreslår Alternativet et serviceeftersyn af demokratiet. Grundloven skal revideres og den demokratiske model udvides, hvis det står til Folketingets yngste og grønneste parti, som ønsker en ny og mere involverende politisk kultur.


”Demokrati er en livsform, som skal passes, plejes og leves. Derfor må vi aldrig tage demokratiet forgivet – men omvendt skal vi hele tiden insistere på stille spørgsmål, så vi kan forny og forbedre den udgave af demokratiet, vi har i dag,” udtaler politisk ordfører Rasmus Nordqvist.


Ifølge Alternativet har demokratiet brug for et kærligt og modigt serviceeftersyn – en slags hjertemassage, der skal fremme en bedre og mere involverende politisk kultur:

”Vi ønsker et mere transparent og demokratisk samfund, hvor befolkningens mulighed for at påvirke og kontrollere magten øges. Samtidig mener vi, at grundloven bør opdateres, så den bedre afspejler det moderne samfund, som den er en del af.” uddyber Rasmus Nordqvist, som understreger, at han glæder sig over, at det allerede i Alternativets første år på tinge er lykkedes at forandre demokratiet:

”Med borgerforsalg tog vi det første skridt. Men vi er slet ikke i mål, og derfor står vi nu klar med nogle ret markante bud på, hvordan vi bør indrette fremtidens demokrati,” uddyber han.

Neden for fremgår Alternativets forslag til, hvordan partiet vil give demokratiet et serviceeftersyn:
 

Udvidelse af vores demokratiske model:

Borgerting
Der skal oprettes et borgerting, som skal fungere som et nyt andetkammer, der supplerer
Folketinget. Borgertinget skal bidrage til udviklingen af ny politik, arrangere ekspertmøder, høringer om politiske temaer og udspil. Medlemmerne skal bestå af almindelige borgere, der udvælges via lodtrækning for at sikre en repræsentativ sammensætning af medlemmerne.  

Respekt for magtens tredeling
Ministre bør træde ud af Folketinget, mens de bestrider deres embede, så vi står vagt om magtens tredeling og sikrer, at ingen kan være en del af den lovgivende og den udøvende magt på samme tid. 


Mindretalsbeskyttelse i demokratiet
For at skabe en bedre og mere demokratisk kultur foreslår vi, at det skal være muligt for to
femtedele i Folketinget at få nedsat en undersøgelseskommission – og at også topembedsmand skal kunne indkaldes til demokratiske høringer – så det bliver lettere at kontrollere magten.

En moderne grundlov:

Grundloven skal ændres. Det kan lyde kontroversielt, men egentlig er det meget logisk, at vi løbende vurderer, om lovgivningen bør opdateres. Helt konkret foreslår Alternativet, at en revision af grundloven som minimum indeholder følgende tiltag:

Naturens rettigheder ind i grundloven
Det er nødvendigt, at vi giver naturen nogle grundlæggende rettigheder på lige fod med
menneskets rettigheder. Det er det, fordi naturen har en ret i sig selv, men også, fordi naturen går forud for alt andet – fordi vores økosystemer og deres velbefindende er præmissen for vores liv. Naturen skal derfor tildeles sine egne juridiske rettigheder på grundlovsniveau. Og faktisk har man i andre lande, fx i Bolivia, Indien og visse stater i USA, forskellige varianter, der beskytter naturen.

Udvidelse af stemmeretten
Hvis man bor og arbejder i Danmark, er man en del af vores samfund og bidrager aktivt til
opretholdelsen af det. Derfor skal alle mennesker, som har haft bopæl i Danmark i fire år have stemmeret til folketingsvalg. Det er i hvert fald Alternativets holdning – og et af vores tre forslag til, hvad en revision af grundloven som minimum bør indbefatte.

Gør det sværere at gå i krig
At gå i krig er blandt de alvorligste beslutninger, et land kan tage, og det bør ikke være sådan, at et simpelt, snævert flertal af Folketinget i dag, kan beslutte at sende danskere i krig. Ligesom vi kræver fem sjettedeles flertal for suverænitetsafgivelse, skal vi også have højere krav til krigsdeltagelse. Fremadrettet bør det derfor skrives ind i grundloven, at mindst to tredjedele af Folketinget skal stemme for, hvis Danmark skal deltage i udsendelse af militært bidrag til internationale operationer.


Det er helt nødvendige tiltag, hvis vi skal sikre et opgør med den centralisering og
magtkoncentration, der har præget samfundsudviklingen siden 00’erne. Hvis man vil magten skal man bruge magten klogt. Tiden er ikke alene til at være magthaver men til at være magtdeler.