Uligheden i sundhed er stigende. De rigeste lever betydeligt længere end de fattigste, og personer med korte uddannelser er oftere syge end personer med lange videregående uddannelser. Denne tendens vil Alternativet gøre op med, så vi får mere lighed i sundhed.

 

Faktaboks: Der er 10 års forskel i middellevetid mellem den rigeste fjerdedel og den fattigste fjerdedel af danske mænd. Der er mange faktorer, der spiller ind på den sociale ulighed i sundhed. Væsentligste faktorer er rygning og alkohol, der kan forklare 60-70 % af den sociale ulighed i dødelighed blandt danskerne. Men også kost og motion har betydning for social ulighed i sundhed. KILDE: Sundhedsministeriet

 

Vejen til et mere lige sundhedssystem handler om forebyggelse. Vi skal sikre de bedste sundhedsmæssige betingelser for, at alle kan leve et langt og sundt liv. Sundhedsfremmende tiltag skal derfor indføres allerede fra vuggestuen, børnehaven og folkeskolen og i særdeleshed rettes børn og unge, der vurderes at tilhøre en sundhedsmæssig risikogruppe.


FORSLAG 1.1: Fri adgang til sundhedsydelser

Alternativet vil arbejde for fri og lige adgang til alle ydelser i det danske sundhedsvæsen. I dag er en række ydelser omfattet af brugerbetaling. Det gælder fx psykologbehandling, fysioterapi, fertilitetsbehandling og tandlægebehandling.

Vi anerkender, at der ikke er ubegrænsede ressourcer i det offentlige sundhedsvæsen, og vi er derfor indstillet på en debat om prioriteringer i forhold til behandlingstilbud ud fra en målsætning om og fri og lige adgang til flest mulige ydelser.

Alternativets ambition er, at brugerbetaling ophører på alle sundhedsydelser. Vi vil løbende nedbringe andelen af brugerbetaling i sundhedsvæsenet, da det har en markant social slagside og øger uligheden i sundhed.

 

 

FORSLAG 1.2: Sundhedsafgifter

Det er centralt for en fri og lige adgang til sundhedsvæsenet, at rammerne optimerer mulighederne for at leve et sundt liv. Målrettede sundhedsafgifter gør det nemmere at træffe det sunde valg.

Alternativet ønsker en forøgelse af tobaksafgifterne, således at prisen på tobaksvarer fordobles.

Rygning forårsager årligt omkring 14.000 dødsfald og har en alvorlig social slagside. Tobaksprisen er en afgørende faktor i forhold til at begrænse befolkningens rygeadfærd, og Alternativet mener derfor, at en fordobling af de nuværende tobakspriser er essentielt for at mindske antallet af rygere, og derigennem også efterspørgslen på behandling for rygerelaterede sygdomme i det offentlige sundhedsvæsen.

Alternativet ønsker ligeledes at forhøje afgiften på alkohol og usunde fødevarer som slik og sodavand, mens afgifterne på sunde varer som frugt, grøntsager og nødder sænkes.

 

FAKTABOKS:På den korte bane kan forhøjede tobaksafgifter øge uligheden, fordi befolkningsgrupper med lav indkomst rammes hårdere økonomisk af øgede afgifter.På den lidt længere bane vil forhøjede afgifter være stærkt adfærdsregulerende fordi prisfølsomheden er størst i grupper med lav indkomst. Både i Storbritannien, USA og Australien har man gode erfaringer med højere tobaksafgifter. Det mindsker den sociale ulighed, fordi prisfølsomheden er størst i befolkningsgrupper med lav indkomst (Kilde: Cevea)

 

NikoG